Vegetace Českého ráje

Vegetace Českého ráje

Různorodost pedoklimatických a reliéfových poměrů Českého ráje a vzájemné migrační vazby se sousedními regiony se odrážejí na poměrně bohatém spektru rostlinných druhů. Celkově bylo na území Českého ráje zatím zjištěno 1000 druhů vyšších rostlin. V závislosti na pestrosti biotopů - reliktní bory skalních měst, smrkové monokulturní a kulturní smíšené lesy, listnaté háje, zbytky lužních lesů a další lesní biotopy, louky a pastviny na suchých stanovištích, svěží louky, vlhké a podmáčené louky, mokřady a rašeliniště, prameniště, břehové porosty, vodní toky a vodní plochy, lesní lemy, meze, pole - nacházíme v planárním a kolinním stupni rostlinná společenstva v malé míře původní, přirozené a polopřirozené, většinou však zcela pozměněné civilizačním vývojem.

Flóru Českého ráje můžeme zhruba rozdělit podle geologického podloží na dvě odlišné skupiny, a to na druhy a společenstva acidofilní, vyskytující se na kyselých kvádrových pískovcích a na druhy a společenstva bazofilní, vyskytující se na vápnitých pískovcích a slínovcích a na vyvřelinách.

Borové porosty na kyselých pískovcových plošinách mají chudý podrost, běžně zde roste borůvka, brusinka, vřes obecný, černýš luční, hasivka orličí, pstroček dvoulistý, metlička křivolaká. Druhově bohatší květenu lze nalézt ve stinných roklích a vlhkých údolích lesních potoků - např. žebrovice různolistá, plavuň vidlačka, kapraď samec, papratka samičí, krabilice chlupatá, škarda bažinná, přeslička lesní, netýkavka nedůtklivá, šťavel kyselý, starček Fuchsův, čistec lesní, ostřice lesní.

Bylinný podrost listnatých hájů a humózních lesů je celkem pestrý, roste zde jaterník podléška, sasanka hajní, hrachor jarní, samorostlík klasnatý, zapalice žluťuchovitá, lýkovec jedovatý, kruštík širokolistý, hlístník hnízdák.

Mezi nejcennější území CHKO nejen z hlediska botanického patří Podtrosecká údolí včetně údolí Žehrovky. Podtrosecká údolí jsou charakteristická systémem rybníků a vodních toků, přilehlých mokřadních luk i skalních stěn, kde je možné se setkat s rozmanitostí biotopů a odpovídajících rostlinných druhů. Na zbytcích rašelinišť je možné nalézt druhy rosnatka okrouhlolistá, vachta trojlistá, ďáblík bahenní, kosatec žlutý, violka bahenní, pryskyřník plamének, suchopýr štíhlý, úzkolistý a širolistý, kapradiník bahenní, kruštík bahenní, hlízovec Loeselův, ostřice plstnatoplodá a Davallova. Na březích rybníků se vyskytuje puškvorec obecný, skřípinec jezerní, šmel okoličnatý, žebratka bahenní, rozrazil štítkovitý. Vzácně zachovalé vlhké louky jsou lokalitami s tolijí bahenní, řebříčkem bertrámem, kohoutkem lučním, upolínem obecným, bledulí jarní, prstnatcem májovým, prstnatcem Fuchsovým. Typická pro lesní mokřady Českého ráje je přeslička obrovská.

Termofilní flóra proniká na území Českého ráje okrajově na jihu a jihozápadě z přilehlých okrsků termofytika - např. kavyl Ivanův, divizna černá, chrpa čekánek, řepík lékařský, dobromysl obecná, mochna stříbrná, čistec přímý, rozrazil klasnatý. Na neovulkanitech třetihorního stáří ze skalních druhů roste sleziník červený, puchýřník křehký, osladič obecný. Z xerotermních druhů je možné jmenovat hvozdík kartouzek, bodlák obecný, pcháč bezlodyžný, hvozdík kropenatý, pupava bezlodyžná, pryskyřník hlíznatý, lomikámen zrnatý, hrachor černý, zvonek broskvolistý.

Bazifilní vegetace je na území Českého ráje vázána jak na čedičové vyvřeliny tak na výchozy slínitých pískovců. Křemičité kvádrové pískovce zůstávají v nejvyšších polohách, zatímco spodní části údolí jsou zaříznuty do na vápník bohatých slínovců a jílovců. K takovým území patří zejména meandr Jizery u Rakous a údolí Podloučky. Prudké svahy meandru Jizery jsou porostlé květnatými a okroticovými bučinami s výskytem jedle a v podrostu s druhy žindava evropská, lecha jarní, jatérník podléška, plicník skvrnitý, devětsil bílý, okrotice bílá, svízel lesní, kruštík širokolistý, jarmanka vyšší, věsenka nachová, válečka lesní, ostřice lesní a převislá, kopytník evropský, vraní oko čtyřlisté, kolem potůčků se zde hojně vyskytuje přeslička obrovská. Na skalním ostrohu nad Betlémským mlýnem je pozoruhodný výskyt dealpínskeho druhu trávy pěchava vápnomilná. Roste zde v podrostu bučiny na prosvětlených místech společně s tolitou lékařskou, náprstníkem velkokvětým, celíkem zlatobýlem, jestřábníkem Bauhinovým, konvalinkou vonnou, čičorkou pestrou, krvavcem menším, kozincem sladkolistým, rozchodníkem velkým, jahodníkem obecným, pryšcem chvojkou, violkou chlumní. Teplomilné sveřepové trávníky na odlesněných svazích údolí Klokočského potoka jsou charakterizovány druhy válečka prápořitá, ostřice chabá a jarní, třeslice prostřední, pupava obecná i bezlodyžná, pcháč bezlodyžný, len počistivý, mateřídouška vejčitá, řepík lékařský, vítod obecný, šalvěj přeslenitá, kozí brada východní, jetel prostřední, hořec křížatý a hořeček brvitý.


Literatura:
http://www.CesRaj.chkocr.cz

LOKALIZACE

Typ záznamu: Flora
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 2, 07.08.2004 v 09:08 hodin