Za lidovou architekturou [ Cyklostezka ]

Trasa: Vodňany - Radčice - Chvaletice - Kloub - Křtětice - Vodňany
Celková délka okruhu: 13 km

V blízkém okruhu severozápadně od Vodňan se nachází významné památky lidové architektury. Alespoň heslovitě si přiblížíme vývoj staveb v této oblasti, více dá návštěva vesnic, shlédnutí dosud zachovaných staveb, jejichž půvab budeme obdivovat.
Osídlovací proces na území jižních Čech po předhistorické době probíhal po 12. a 13. století s celým rejstříkem půdorysného utváření vesnic - od drobných vísek s několika parcelami nepravidelného půdorysu až po větší obce.

Vyšší a nejrozšířenější formou jsou vesnice návesní, lišící se stupněm pravidelnosti. Kvalitnější ubanistickou koncepci reprezentují obce s pravidelnou, často přímo pravoúhlou obdélnou nebo čtvercovou návsí. Klasickým příkladem jsou m. j. Křtětice - obec na trase výletu.

Vývoj samotných staveb na vesnicích (počínaje nejjednoduššími typy historických obydlí, objektů jen s vlastní obytnou místností - jednoprostorových - dle archeologických průzkumů obdobných ve slovanských sídlištích, se budovaly až do středověku, ojediněle později) ovlivňovaly časté a dlouhotrvající války, selské bouře, poddanské vztahy; podmínky, které nedovolovaly širší výstavbu a její větší úroveň - mimo panská sídla. Teprve v 18. století reformy a osvícenského hnutí, spolu s uvolněním společenských poměrů i růstem populace, řada státních investic, zejména důležitá výstavba císařských cest, přinášejících finanční přínos i pro obyvatele venkova, znamenaly zlom v rozvoji vesnic. Od 80. let 18. století byl zaznamenán nástup silné stavební vlny na vesnicích a na českém jihu zejména, vznikala nová zděná výstavba. Teprve v této době je napojena kontinuita kamenné a zděné stavby, která v jihočeském regionu zakořenila. Celé 19. století bylo na jihu Čech naplněno silnou stavební aktivitou na vsích se svéráznou a osobitou architektonickou mluvou zednických mistrů.

Jižní Čechy mají jak rovinaté, rybniční, tak i kopcovité, podhorské a horské oblasti. Každá z nich měla svoje specifika, projevující se i do typů staveb, výrazově svébytných okruhů, enkláv. Oblast kolem Vodňan spadá do architektonického okruhu hlubocká Blata, v podstatě zaujímající rybniční pánev mezi Českými Budějovicemi, Vodňanami a Netolicemi. Stavby ve vodňansko-budějovické pánvi mají v rané fázi jistou dekorativní střídmost, spíše absenci štukového dekoru, více je pracováno s hmotou, s konturou stavby, zejména štítového průčelí. Příkladem je dům v Radčicích, čp. 20 s dvojštítovým průčelím, s vyváženou, ladnou křivkou kontur obou štítů, ale v podstatě bez dalšího dekoru v jejich ploše. Dalšími příklady "konturových" štítů je průčelí domu čp. 3 v Kloubu z roku 1843 se sýpkou z roku 1848 nebo statek čp. 22 ve Chvaleticích z roku 1832. V Radčicích v severní části návsi zaujme též zemědělská usedlost čp. 5 se štíty selského baroka z let 1838/1840 a balustrádou nad vjezdem.

V Chvaleticích můžeme vidět též zachovalý statek čp. 23 z roku 1847, který se sousední usedlostí čp. 22, představuje jedinečnou ukázku jihočeské architektury první poloviny devatenáctého století. Za pozornost v obci stojí i výstavná kaplička, postavená o 1 století později (roku 1935).

V Kloubu na návsi s malebnou kapličkou z roku 1818 je kromě zemědělské usedlosti čp. 3 také stavení čp. 20 se štíty selského baroka z 1. poloviny 19. století. Křtětice je známá obec právě pro stavby lidové architektury, z nichž je několik dodnes kolem návsi zachováno. Nejvýraznější je statek čp. 7 se štíty selského baroka - stavba obytné části z roku 1846, hospodářská budova z roku 1824. Štít špýcharu v lidovém baroku u stavení č. 32 je datován rokem 1838. Půvabný je zdobený selsko-barokní štít domu č. 9 s lizénami. I další stavby z doby kolem poloviny 19. století jsou přes některé společné prvky unikátní.

Popis trasy:
Z náměstí ve Vodňanech se vydáme Píseckou ulicí k mostu přes Blanici. Za ním odbočíme vlevo a po příjemné cestě mezi rybníky Malá Podvinice (název podle vinic, rozkládajících se dříve na vrchu nad rybníkem) a Velká Outrata (v 15. - 17. století nazýván také Podšibeniční - jméno odvozeno od přilehlého tehdejšího místa poprav na návrší, dnes s kaplí sv. Vojtěcha) přijdeme k Střední rybářské škole. Doprava po původní silnici na Písek se dostaneme k nové silnici ze Strakonic na České Budějovice, za kterou pokračujeme asi 300 m k odbočce vlevo (cca 50 m za ní stojí technická památka: kamenný sloup s hlavicí a formanským znamením) na svažující se polní cestu, která nás přivede do Radčic. Míjíme boží muka (z 18. století neběžného tvaru - sloupová na podstavci s lucernou se čtyřmi výklenky). Z návsi v Radčicích jdeme od kapličky z roku 1766 rovně na silničku do 2,5 km vzdálených Chvaletic. Vede otevřenou krajinou s pěknými výhledy napravo k Protivínu, s pozadím Píseckých hor, a na Hrad (Skočickou horu) vlevo.

V Chvaleticích půjdeme od stavení čp. 22, 23 v lidové architektuře doleva a kolem autobusové zastávky na málo frekventovanou silnici do Kloubu. Po 3 km přijdeme na náves v Kloubu (název vznikl dle polohy vesnice v podobě prstního kloubu).

Odtud jdeme dál do sousedních Pohorovic - vesnice jsou těsně vedle sebe - kde na křižovatce zahneme doleva do Křtětic (1 km). Pohodlně po 20 minutové chůzi sejdeme do této vesnice. Z Křtětic budeme pokračovat od kapličky rovně k silnici od Strakonic do Vodňan a přes ní v přímém směru na polní cestu. Asi po 100 m před řekou odbočíme doleva. Pěšina, směřující přes louku ke konstrukci přechodu žlutého plynového potrubí nad Blanicí, nás za ním po 30 m dovede k lávce. Přejdeme na pravý břeh řeky, podél něho se dostaneme k jezu, odkud po zpevněné cestě dojdeme do Vodňan kolem náhonu až k dvouobloukovému barok. mostu (z 18. století se sochou sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti), přes který se Komenského ulicí vrátíme na vodňanské náměstí.

Pohodlný terén, stranou rušných silnic, a přiměřená délka okruhu jsou ideální pro pěší turisty.
Cyklistům může vyhovovat jako krátký výlet.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.muvodnany.cz
Typ záznamu: Cyklostezka
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 16.08.2004 v 10:57 hodin