Přírodní park Chřiby [ Přírodní park ]

Přírodní park Chřiby

Vyhlášení: Přírodní park Chřiby byl vyhlášen 3. 4. 1991 vyhláškou ONV Kroměříž, kterou se zřizuje oblast klidu Chřiby, přehlášeno nařízením OkÚ Kroměříž č. 2/96 ze dne 8. 11. 1996 o zřízení přírodního parku Chřiby. Rozloha na území okresu Kroměříž cca 63 km2. Rozšíření přírodního parku na území okresu Uherské Hradiště bylo provedeno nařízením Okresního úřadu Uherské Hradiště č. 1/2000 ze dne 10. 4. 2000.

Geologie, geografie: Přírodní park se rozkládá v pohoří Chřiby, které jsou tvořeny nejzápadnějším obloukem Karpat.

Zoologie: Chřiby jsou územím s relativně vyváženými ekologickými podmínkami, což se přímo projevuje v druhové pestrostí fauny s velkým podílem zvláště chráněných druhů (např. čáp černý, včelojed lesní, bramborníček černohlavý, krutihlav obecný, lelek lesní, výr velký, některé druhy netopýrů, z bezobratlých stojí za zmínku nález kudlanky nábožné). V posledních letech se zde šíří i bobr evropský (Korčanská přehrada).

Botanika: v rámci České republiky lze toto území označit jako jedno z ekologicky nejstabilnějších, vyznačující se nadprůměrnou lesnatostí s převahou lesů přírodní dřevinné skladby (dubo-bukové a bukové lesy). Antropogenní vlivy zasáhly především na úpatí pohoří přeměnou listnatých porostů na jehličnaté, většinou smrkové porosty. Na území přírodního parku je řada zvláště chráněných území. Za zmínku stojí výslunné travnaté stráně s teplomilnou květenou s řadou chráněných druhů z čeledi vstavačovitých nebo skalní útvary na hřebenech Chřibů.

Kulturní památky: oblast Chřibů má nejen velkou přírodovědeckou hodnotu, ale je bohatá i na kulturní památky jako hrad Buchlov, zřícenina hradu Cimburk, zámek Buchlovice, poutní místo Velehrad, kostel sv. Jakuba u Roštína, zámky a parky ve Střílkách a Kvasicích, barokní hřbitov ve Střílkách aj. Většina obcí má zachovaný kompaktní charakter zástavby typický pro tuto oblast.Literatura:
Havlová, M. (2000): Lesní vegetace Chřibů. Ms., dipl. pr., depon. PřF MU, Brno.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

Martinec, T. (1934): Lesní společenstva v Chřibech. I. Bučiny. Věda Přír., 15: 119-120.

Moštěk, J. (1993): Obojživelníci okresu Kroměříž. Ms., 96 s., dep. in KÚ Zlín, ČSOP Via Hulín.

Zavřel, H. (1940): Ochrana přírody v Chřibech. - Krásná Zem, Ostrava. 14:18-20.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.chriby.cz
Typ záznamu: Přírodní park
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 07.03.2005 v 09:37 hodin