Kulík hnědý [ Fauna ]

Kulík hnědý (Charadrius morinellus)

Skupina: Bahňáci

Popis druhu a nároky na prostředí:
Je o něco větší než kos s poměrně velkou hlavou. Výrazné je rezavohnědé břicho oddělené od šedého krku bílým páskem. Vrch těla i hlava jsou tmavé, pouze hrdlo a nadoční proužek jsou bílé.
Hnízdním prostředím tohoto druhu je tundra nebo odpovídající vysokohorské biotopy tedy horské louky s holými kamenitými místy a chudým vegetačním krytem.

Stav a rozšíření v Evropě:
Těžištěm hnízdního rozšíření tohoto druhu jsou v současnosti skandinávské státy Norsko a Švédsko a také Finsko. Poměrně významná oblast se nachází na severu Velké Británie. Počty hnízdících pár v horách střední a jižní Evropy nepřesahují několik desítek párů.
V Evropě došlo k velkému poklesu početnosti po roce 1850, který byl způsoben patrně nadměrným lovem na tahu. Snižování počtů probíhalo v po druhé polovině 20. století, a to zejména ve Finsku a v rakouských Alpách. Zvýšení bylo naopak zaznamenáno v jihoevropských horách např. v Řecku, Španělsku či Francii, nárůst vykazuje i populace ve Skotsku. Kromě zmiňovaného lovu se na změnách početnosti patrně projevuje i použití pesticidů na zimovištích nebo změny podnebí.

Ochrana a rozšíření v ČR:
Jako vzácný relikt hnízdí kulík hnědý v současné době v České republice ve dvou oblastech. Velmi nepravidelně je prokazováno hnízdění v nejvyšších partiích Hrubého Jeseníku. O něco častěji, zvláště v poslední době, je zjišťován v hnízdním období i prokazatelně hnízdí na hřebenech Krkonoš.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://ptaci.natura2000.cz
Typ záznamu: Fauna
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 30.11.2004 v 09:57 hodin