Přírodní památka Lázeňský mokřad

PP Lázeňský mokřad - vlhké louky s kvetoucími kosatci žlutými (22.5.2002)
PP Lázeňský mokřad - vlhké louky s kvetoucími kosatci žlutými (22.5.2002)
Základní údaje: Vlhké slatinné louky 1 km S od obce Ostrožská Nová Ves, k. ú. Ostrožská Nová Ves , V: 9,1756 ha, n. v.: 175 m n. m. Vyhlášeno Nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 3/2001 ze dne 21. března 2001.

Motiv ochrany: Zachování posledního zbytku původních slatinných luk a porostů vrbin jako biotopu vzácných druhů bezobratlých.

Geologie, půdní poměry: Podloží je tvořeno kvarterními sedimenty řeky Moravy, především štěrkopísky s překryvem fluviálních naplavenin hlín.

Botanika: Na lokalitě bylo zjištěno téměř sto druhů vyšších rostlin. Z botanického hlediska jde o území, které již nemá v nivě Moravy na území okresu obdoby. Z významných rostlinných druhů zde byl zjištěn skřípinec jezerní, kamyšník přímořský, sítina sivá, ostřice srstnatá, kosatec žlutý, šmel okolíkatý a silně ohrožený druh ožanka čpavá.

Zoologie: Orientačním zoologickým průzkumem byly zjištěny vzácné druhy brouků vázané na porosty vrb, např. tesaříci Xylotrechus pantherinus, Ropalus macropuc, Aromia moschata a velmi vzácní krasci Scintrilantrix dives, Agrilus guerni, Agrilus pseudocyanes delphinensis. V polních kulturách v bezprostředním okolí luk byl zjištěn zvláště chráněný silně ohrožený krajník Calosoma auropunctatum.

Z obojživelníků se ve vodních příkopech a tůňkách vyskytují zejména zelení skokani Rana sp. a rosničky zelené (Hyla arborea).

Lesnictví: Lokalita je bezlesí.

Management, ohrožení, návrhy opatření: Louky je nutné kosit vzhledem k možnému zahnízdění ohrožených druhů ptáků až koncem léta.

Historie: Jde o zbytek původních značně rozsáhlých luk nivy řeky Moravy, které byly vesměs rozorány hlavně po regulaci řeky Moravy v polovině 20. stol.
Kosatec žlutý (22.5.2002)
Kosatec žlutý (22.5.2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz
Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 07.02.2003 v 10:15 hodin