Krásné [ Město nebo obec ]

Krásné, hospoda
Krásné, hospoda
První zmínka o vesnici Krásné a Polánka pochází z roku 1120, kdy byl založen klášter vilémovský hrabětem Vilémem ze Sulcbachu. Začátkem 18.století byl v Krásném založen kostel. Zrušen byl za vlády Josefa II. roku 1785 a za válek napoleonských úplně zanikl. Hlavní oltář sv. Anny je dosud v Bojanovském kostele jako vedlejší oltář. První škola byla místnost v č.p.4, kde se začalo vyučovat roku 1793 . O rok později si občané postavili školu ze dřeva. Na tomto místě stojí č.p. 13. Zděná škola se postavila roku 1883 č.p. 15. Poslední nová škola byla dostavěna roku 1932. Obec Krásné se sloučila s obcí Polánka roku 1960. Nacházíme se v nadmořské výące 614 m nad mořem na severozápadním svahu Železných hor.
Obec Krásné je situována v jihovýchodní části Pardubického kraje. Celé území se nachází v CHKO Železné hory v jejich centrální části. Nadmořská výška je od 470 do 614 m nad mořem. První písemná zpráva je z roku 1329 ve Vilémovském klášteře. Ve čtyřech osadách žije celkem 168 obyvatel, v posledních letech je zaznamenán mírný nárůst obyvatel. Do 15 let věku je v obci 35 dětí.
V současné době je obec sídlem dobrovolného svazku obcí Centrum Železných hor Krásné. V tomto svazku je 12 okolních obcí : Nasavrky, Seč, Bojanov, Lukavice, Horní Bradlo, Krásné, Hodonín, České Lhotce, Libkov, Ctětín, Křižanovice, Liboměřice.
Zástavba v obci je charakteru z větší části zemědělských usedlostí, nesloužících již k původnímu účelu. V Krásném jsou 3 čtyřbytové domy po Českých radiokomunikacích, dnes ve vlastnictví bytového družstva vlastníků.
V obci je též velká rekreační oblast, která čítá asi 90 rekreačních objektů. Dopravu zajišťuje soukromý dopravce, který vlastní dva menší autobusy. Obec se na zahájení provozu podílela půjčkou na nákup prvního autobusu. Linka vyjíždí z poslední osady Chlum přes celou obec a přibírá cestující z dalších obcí a končí v Nasavrkách.
Pracovních příležitostí je v obci málo. V Polánce zahajuje provoz staronová stáj pro chov koní, kde jsou zaměstnány 4 osoby, několik občanů pracuje v zemědělské a. s. Horní Bradlo, 4 v obecním lese, část dojíždí do Nasavrk, Chrudimi a okolí.
Ráz krajiny je podhorský z velké části lesnatý a zatravněný a není výrazně intenzivně zemědělsky obhospodařován.
Spádová oblast je převážně do Nasavrk - škola, lékař, obchody, stavební úřad apod.

1. Společenský život:

Občané se pravidelně scházejí na již tradičním obecním plese, který pořádáme již patnáctým rokem, každoročně Česká hasičská jednota pořádá dětský den, sbor pro občanské záležitosti organizuje setkání seniorů, kde děti uspořádají malou besídku a rozdají malé dárky starším spoluobčanům. V tomto směru rovněž dobře pracuje SPOZ, kde pracovnice navštěvují občany při jejich životních jubileích. Každoročně se koná 30. dubna pálení čarodějnic. Na Mikuláše se organizuje obchůzka rodin s dětmi

Obec vybudovala tenisový kurt s umělým povrchem, který je hojně využíván pro tenis, ale také dvakrát týdně se pravidelně scházejí party na volejbal, v zimě je k dispozici místnost v Polánce v hasičské zbrojnici, kde několik žen chodí cvičit. Obec pro děti rovněž vybudovala hřiště.

2. Spolková činnost
- Česká hasičská jednota v Krásném
- Sbor dobrovolných hasičů v Polánce
- Myslivecké sdružení Krásné
- Šipkaři - Zvoníci Krásné

Česká hasičská jednota v Krásném je nejaktivnějším spolkem v obci. Jeho členská základna má 76 členů. Stěžejní činností je účast na soutěžích v hasičském sportu, kde se velice dobře umísťuje. Již po několik let se účastní na republikovém mistrovství v požárním sportu ČHJ a MHJ. V roce 2006 se ženy umístily na 2 místě a muži na 4. místě. Každoročně organizují dětský den plný soutěží a her. Tento hasičský sbor vede také velmi vzorně svoji kroniku. Rovněž se aktivně podílejí při realizaci všech programů obnovy vesnice.

Sbor dobrovolných hasičů v místní části Polánka má 27 členů. Požární družstvo se účastní řady místních soutěží v požárním sportu, kde se rovněž velice pěkně umísťují. Střídavě s ČHJ Krásné pořádají místní hasičské klání každoročně na krásenské posvícení. Několikrát uspořádali výlov rybníka v Polánce o ceny pro nejlepší rybáře. Loni uspořádali akci na vyčištění starého lomu od odpadu což se velice zdařilo.

Myslivecké sdružení se stará o přírodu a má 8 členů, zajišťuje tombolu (zvěřinovou) na obecní ples a pohoštění na posledním zasedání zastupitelstva v roce. Ve spolupráci s obcí zajišťuje opravu všech mysliveckých zařízení.

Šipkaři - Zvoníci Krásné se účastní okresní ligy v šipkách, převážná část účastníků je však ze sousedních obcí. O jejich úspěších svědčí celá jedna stěna v hostinci zarovnaná poháry a dalšími cenami.

3. Podpora obce:
Obec informuje občany nejmodernějším způsobem, kde do každé rodiny rozesílá SMS ke každé záležitosti ať společenské, obecní nebo podnikatelské. Ve spolupráci se sdružením obcí CŽH je vydáván 1x za dva roky kalendář a též byly vydány společné pohledy. Obec také převzala 5 dubna dekret na užívání obecního znaku a praporu z rukou předsedy poslanecké sněmovny ČR. V obci je místní knihovna, kde se v posledním období zlepšil zájem občanů hlavně díky zápůjčkám nových knih z Městské knihovny v Chrudimi. Obci se též podařilo zajistit společně se sdružením obcí CŽH a dotací od kraje dalšího sportovního vyžití v zimě na běžkách, kde bude zakoupen sněžný skútr se stopovacím zařízením pro vytvoření běžkařské dráhy.
Obec uspořádala v minulosti několik zdařilých zájezdu do divadla - muzikály, koncerty zájezd do vinného sklípku apod.
V tomto bodě se budu z části opakovat, neboť jsem se již zmínil o setkání seniorů, ale právě toto setkání považujeme za velmi potřebné a občané to také tak chápou, neboť někteří po odchodu do důchodu ztratí kontakt s dalšími spoluobčany z jiných osad a hlavně ti nemocní se s někým celý rok nevidí. Po vystoupení dětí je drobné pohoštění a pokračuje to hudbou k tanci i poslechu. Účast je skoro stoprocentní, což svědčí o zájmu spoluobčanů. Rovněž o další práci u SPOZ jsem již psal.

Spolupráce obce s občany je, domníváme se, na dobré úrovni, neboť vesnice stále ještě žije jako jedna velká rodina. Samozřejmě není člověk ten, aby se zachoval lidem všem.
V obci jsou zřízeny výbory finanční a kontrolní, které zajišťují projednávání obecních záležitostí z širší části občanů. Skutečnost, že v obci nejsou projednávány žádné stížnosti a přestupky svědčí o dobrém přístupu občanů vzájemně ke druhým.

Spolupráce obce se zemědělským objektem je přes MAS Železnohorský region, kde jsme společně se Zemědělskou a. s. Horní Bradlo členy. Je zpracovaný společný plán činnosti.

4. Venkovská turistika
Obec je členem svazků obcí - Hlinecko a Centrum Železných hor se sídlem v Krásném a přes tyto svazky jsou značeny cyklostezky vybaveny odpočívadly a dalším zařízením, rovněž pro tyto účely jsou vybudovány kurt na tenis a malé hřiště. Jak jsem se již zmínil ve spolupráci se svazkem obcí vybudujeme běžkařské tratě a výhledově turistickou ubytovnu.

Obec sama nepodniká.

5. Stav občanské vybavenosti
Obecní úřad v obci Krásné byl nákladem 4,2 mil korun celý přebudován. V budově se nachází úřad, hostinec, smíšené zboží, obecní byt, knihovna, zasedací místnost zastupitelstva, klubovna hasičů v Krásném. V osadě Polánka byla zrekonstruována hasičská zbrojnice částkou 1,8 mil. Kč v přízemí je samostatná zbrojnice dále posilovna a masážní salón v patře je společenská místnost pro 40-50 občanů a sociální zařízení. V osadě je vybudována nová čekárna na autobus. V osadě Chlum je vybudována malá zbrojnice, kde je umístěna hasičská stříkačka s příslušenstvím. Ve všech třech osadách jsou vybudovány zvonice s elektrickým ovládáním zvonu. Zvoní se poledne a klekání, tím se vracíme k tradicím na vesnici.
Výhledem je výstavba hasičské zbrojnice v Krásném v r. 2010, kde se počítá s vestavbou čekárny na autobus a služebním podkrovním bytem, částka je vykalkulována na 7 mil. Kč, projekt je již zpracován. Mezi občanskou vybavenost je třeba též započítat vybudování hřiště za 600 tis. Kč a tenisový kurt s umělým povrchem za 800 tis. Kč. V obci Krásné je vybudován bezdrátový internet s širokým připojením domácností. V osadách Polánka, Chlum a Vápenice se nepodařilo internet zpřístupnit, možno je využít sítí O2.


6. Inženýrské sítě
V obci není vybudován společný vodovod pro nezájem občanů - bylo obcí provedeno dotazníkové šetření.
V obci není plynofikace pro malý počet občanů a celkovou roztříštěnost. Plynárenská společnost odmítla plynofikaci provést. V osadách Polánka a Chlum je provedena telekomunikační síť zemí, v Krásném je ponecháno vrchní vedení. Kanalizace je vybudována pouze v Krásném společně na dešťovou a splaškovou vodu je zaústěna do místní vodoteče bez čističky, rovněž toto pro malý počet obyvatel je třeba v budoucnu vyřešit.

Obec má zpracován program odpadového hospodářství a v návaznosti na tento program je přijata vyhláška o provozu systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a způsobu jeho výběru. Ve všech osadách jsou osazeny nádoby na tříděný odpad třídí se sklo barevné, sklo bílé, plasty, papír, provádí se sběr kovového odpadu a dvakrát ročně se provádí svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu o termínu jsou občané informováni na vývěskách a zasláním SMS do všech rodin.

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci.
Obec se stará o řádnou čistotu a pořádek ve všech osadách v budovách obce. Je udržována květinová výzdoba, rovněž jsou osazeny okrasné keře na středech osad. Ve všech osadách jsou provedeny opravy místních křížků - za pomoci kraje Pardubice v současné době provádíme výměnu oplocení. Provedli jsme výsadbu živého plotu kolem bývalého hřbitova, ačkoliv je na soukromém pozemku, provádíme i jeho úklid a sečení. Rovněž, jak jsem se dříve zmiňoval, patří sem výstavba tří zvoniček. Všechny stavby jsou dílem jednoho projektanta pana arch. Marka a jsou dokonale sladěny mezi sebou a krásně zapadají do přírody.

Dá se říci, že nové úpravy proběhly za poslední doby ve všech osadách. Jako poslední jsou hřiště a tenisový kurt, které jsme provedli na zakoupeném a zmeliorovaném pozemku v těsné blízkosti obce. V letošním roce provedeme dokončení výstavby zázemí u těchto sportovišť.

V obci je jako málo kde tolik vzrostlých stromů lip, kaštanů, javorů a jasanů. V těchto letech bohužel dochází k velkému poškozování stromů - nemoce a prosychání a k následné jejich likvidaci pro nebezpečí úrazu občanů. Ale i tak věříme, že se situace zlepší a další stromy nebudou hynout. Staráme se rovněž o dvě lípy svobody z let 1918, které jsou označeny letopočtem. Obec se rovněž stará o výsadbu různých ovocných stromů na svých pozemcích. Obec zakoupila sekačku částkou 200 tis. Kč a touto již sedmý rok udržuje obecní plochy a pomáhá i starším spoluobčanům v údržbě zeleně.

Přírodní prvky - ve všech osadách obec provedla odbahnění rybníků a stará se o čistotu vodotečí. V katastru obce se nachází přírodní památka Polánka s výskytem Prstence bezového,
Vršovská olšinka - lesní porost s výskytem bledule jarní.
Přírodní rezervace - Vápenice - přirozená lesní společenstva bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad Chrudimskou

8. Péče o krajinu
Obec vlastní 160 ha lesa. V lese se snažíme obhospodařovat a těžit šetrným způsobem.
Obec provedla výsadbu 6,5 ha nového lesa na obecních loukách. Velká část obhospodařovaných pozemků je zatravněno a tím nedochází k erozi půdy v kopcovitém terénu.
Území obce se nachází ve velmi málo narušené krajině a proto není nutné zpracovávat další dokumenty k ochraně stability krajiny a nových biokoridorů. Rovněž proti povodňová opatření nejsou aktuální.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Krásné
Jaroslav Kučera
Krásné 15
537 25 Nasavrky
Česko (CZ)
tel: (+420) 469 677 217

Plní funkci základního stupně územní samosprávy a v různé míře je také vykonavatelem státní správy.

PŮSOBÍ NA KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ:

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://obeckrasne.cz
Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 06.08.2022 v 15:08 hodin