Vstupní vízum anonymní

Vstupní vízum anonymní
Umožňuje jeden vstup do Království perníku, z. s., pro jeho testovacího člena (tzv. "cizince").

Nejcennější hodnotou KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je jeho členská základna, jež je organizována na zásadě dobrovolnosti: "Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. Členové spolku neručí za jeho dluhy" (NOZ § 215).

Zákon s výjimkou vzniku a zániku členství neurčuje, jaká má mít člen práva a povinnosti, tuto úpravu svěřuje stanovám. Také samotnou proceduru vzniku členství počínaje projevem zájmu uchazeče, přes vnitřní procesy ve spolku při rozhodování o přijetí, až po samotný vznik členství, nechává zákon na spolkové samosprávě: "Jako nelze nutit nikoho k účasti ve spolku, nelze nutit spolek, aby přijal za člena kteroukoliv osobu. Je věcí spolku, zda, koho a za jakých podmínek přijme do řad svých členů" (DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J.; Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání, Praha Wolters Kluwer 2016, s. 116).

Stanovy mohou určit různé druhy členství s různým rozsahem členských práv a povinností. Zákon také svěřuje do pravomoci spolku rozhodnout, zda povede seznam členů (zda bude zpracovávat jejich osobní údaje) či nikoliv, aby např. nemusel řešit a garantovat ochranu osobních údajů, když je k realizaci účelu spolku nepotřebuje.


Stanovy KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., proto nabízejí možnost stát se anonymním testovacím členem (tzv. cizincem) na zkoušku členství řádného.


Podmínkou vzniku členství pro „cizince“ je vyjádření souhlasu s účelem spolku a zaplacení vstupního víza k úhradě spotřebních rekvizit (životních dávek) jimi zvolené zážitkové role. Zaplacené vstupní vízum je členským příspěvkem na dobu určitou, platným do opuštění prostoru klubovny. Uplynutím doby vstupního víza členství "cizince" zaniká.

Základní podmínkou vzniku členství řádného (pro tzv. „domorodce“) je vyjádření souhlasu s plným zněním stanov a usnesením členských schůzí. Jejich osobní údaje jsou evidovány v neveřejném seznamu a užívány v rámci spolkové samosprávy a ke komunikaci s řádnými členy.

Svrchovanost spolkové samosprávy je důsledkem ústavního principu odluky spolků od státu, má vlastní kontrolní mechanismy (není kontrolována státními úřady) a požívá ochrany soudní moci. Není však bezbřehá: spolek sice může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Výběr členských příspěvků dle Stanov ale není dle současného práva považován za výdělečnou činnost, a proto nemůže být zdrojem zisku, a tak se nevymyká z neziskového účelu spolku.

Hlavním zdrojem příjmů KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., jsou členské příspěvky (tzv. vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (tzv. životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu klubu, v němž "si jeho členové vyberou své zážitkové role (například žebrák, Jeníček nebo Mařenka, kantor se žáky, tovaryš, kupec, řemeslník, statkář, hrabě s družinou,...) s jejich životními dávkami dle hodnoty vstupního víza a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu, vzdělávání, sportovní i kulturní aktivity a sociální pomoc včetně činností nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem."

Komunitní motto KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.:
"Cizinče, ráčejí mít takové zážitky, jaké si udělají!"