Ubytovací řád

Ubytovaný host převzetím klíčů potvrzuje souhlas s tímto Ubytovacím řádem a zavazuje se řídit pravidly, jež stanovuje samospráva KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.:

 • Vstup na území Království perníku® mají povolen pouze členové spolku, do ubytovací části a na pokoje Spolkového domu Království perníku pouze ubytovaní. Případné výjimky může povolit pouze správce nebo jím pověřená osoba. Osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek a osobám s infekčními chorobami nebo v karanténě je vstup zakázán. Při porušení tohoto ustanovení se s okamžitou platností ruší ubytování, a to bez náhrady zaplacené ceny.
 • Každý ubytovaný host je povinen zamykat bránu a branku na Celnici Království perníku® a vchod pro ubytované do Spolkového domu, aby do areálu a budovy neměly přístup nepovolané osoby.
 • Správce nebo jím pověřená osoba je oprávněna podmínit vydání svazku klíčů zaplacením vratné kauce ve výši 250,- Kč, jež bude vrácena při řádném ukončení pobytu. Při trvalé ztrátě nebo jiném zneužití klíčů je ubytovaný povinen zaplatit vlastníku budovy smluvní pokutu ve výši 1500,- Kč (paušální náhradu ceny společných klíčů a zámků).
 • Není-li sjednáno jinak, ubytování začíná od 14:00 hodin příslušného dne a končí v den odjezdu do 10:00 hodin. Pokud ubytovaný neopustí pokoj včas, bude mu účtována cena za další den pobytu.
 • Kouření a rozdělávání ohně je dovoleno pouze na vyhrazených místech před budovou.
 • Ubytovaný host má právo na parkování osobního vozidla ve vyhrazeném oploceném prostoru v sousedství Spolkového domu,  je ale povinen své vozidlo řádně uzamykat a neponechávat v něm žádné cenné věci.
 • Ubytovatel je povinen odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených. Při prvním příchodu do pokoje je ubytovaný host povinen zjištěné závady neprodleně hlásit správci (z důvodu vyloučení odpovědnosti ubytovaného hosta za škody).
 • Pokud dojde k závadě, poruše či škodě během pobytu, je host povinen toto neprodleně hlásit správci, aby mohla být zjednána náprava, či provedeno zabezpečení tak, aby se zamezilo vzniku dalších následných škod.
 • Host je povinen vždy uzamknout pokoj, jakmile jej opouští. Ubytovatel neodpovídá za ztrátu věcí ubytovaného hosta, pokud pokoj nebyl řádně uzamčen. Host odpovídá za škodu na zařízení pokoje, pokud došlo k jeho ztrátě či poškození v případě, že pokoj nebyl hostem řádně uzamčen.
 • Ubytovaný host je povinen vždy při odchodu uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout spotřebiče a zavřít okna. Nebude-li to viditelně splněno (v objektu se bude svítit, či budou otevřená okna a bude se zhoršovat počasí apod.) je správce oprávněn vstoupit do pokoje a zjednat nápravu z důvodu předejití škodám.
 • Host odpovídá za poškození či ztrátu vybavení pokoje, ke kterému došlo v průběhu jeho pobytu. Je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení.
 • Na pokojích jsou povoleny pouze tyto elektrické spotřebiče ubytovaných hostů: vysoušeče vlasů, holicí strojky, nabíječky elektrických spotřebičů, notebooky, přenosné DVD, radiopřijímače a TV. Ostatní donesené spotřebiče mohou být hostem použity pouze po výslovném předchozím schválení správce.
 • Hosté mohou využívat wi-fi pokrytí internetovým signálem, a to bezplatně. Je zakázáno využívat wi-fi pokrytí k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů,... ).
 • Ubytovaný host nesmí přemísťovat vybavení, provádět opravy a zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • V době od 22:00 hod. do 6:00 hod. je ubytovaný host povinen dodržovat noční klid.
 • Ubytovaný host po sobě provede základní denní úklid – umytí nádobí, uložení věcí na původní místa. Velký úklid a dezinfekce pokoje ubytovatelem se provádí vždy při změně obsazení pokoje, výměna ručníků a lůžkovin dle potřeby.
 • Při závažném porušení povinnosti ubytovaného hosta může ubytovatel ukončit pobyt hosta předčasně. Host je pak povinen vrátit klíče a území Království perníku® neprodleně opustit.

Podpis:.............................................