Bez diskriminace neočkovaných

Celnice Království perníku

Cizinče, ráčejí mít zážitky, jaké si udělají.

Samospráva KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., dle čl. 19 a 27 zákona č. 2/1993 Sb., kterým byla vyhlášena Listina základních práv a svobod, srdečně zve na pokojná setkání dětí i dospělých v dříve oznámených termínech zážitkových programů a v klubovně

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU

(pro srozumitelnost přeloženo z perníkovštiny do češtiny)

Dle čl. 27 Listiny základních práv a svobod „každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu“, který jejich činnost nemůže omezit ze zdravotních důvodů.

Toto shromáždění, pořádané právnickou osobou, je přístupné jen jejím členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům, proto nemusí být oznamováno úřadu dle § 4 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Protože se nekoná na veřejném místě, dle čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv nemůže být omezeno zákonem, tedy ani pandemickým.

Dle § 1 odst. 2 zákona o právu shromažďovacím „výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek“. Základními otázkami k naší neformální diskusi jsou:

  1. příklady základních práv a svobod v pohádkách a v zážitkovém programu (v divadelním happeningu) Království perníku, do něhož se každý může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností. Může třeba jako Jeníček nebo Mařenka navštívit paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se toto medové pečivo kdysi dělalo. Zpívání je - podobně jako v Zemi krále Miroslava – dovoleno! V tom případě, nemusí ani dodržovat vzdálenost půlkoně (2 metry) mezi osobami, ani si zakrývat dýchací cesty. Omezení, že „bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání“, bylo zrušeno dnem 17. května 2021;
  2. obsah a způsob ochrany hospodářských a sociálních zájmů živnostníků a OSVČ. Listina základních práv a svobod toto právo garantuje každému, avšak práva na stávku se lze domáhat pouze v mezích Zákoníku práce (čl. 41 odst. 1). To znamená, že živnostníci a OSVČ jsou z práva na stávku vyloučeni, a tak mohou k ochraně svých hospodářských a sociálních zájmů zvolit jiné právní mantinely! Jejich hospodářské a sociální podmínky zásadně ovlivňuje Babišova vláda, která špatně „řídí stát jako firmu“. Proto mohou rebelovat podobně jako stávkující zaměstnanci, kteří nechtějí ukončit pracovní poměr, ale pod ochranou odborové organizace pozastavují plnění některých svých povinností. Dle čl. 2 „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví. Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Opakované přijímání nesmyslných nařízení, která většinou po jejich účinnosti soud zruší z důvodu nezákonnosti, vede k úvahám o legitimitě odporu dle čl. 23: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

Od 22. listopadu 2021, kdy vstoupil v platnost protiústavní zákaz poskytování služeb a volnočasových aktivit pro neočkované, zatímco očkovaní mohou virus nadále šířit bez jakéhokoli testování a omezení, KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU jako „jediná cizina v tuzemsku“ se odmítlo podrobit a nabízí azyl (Azylové balíčky) pro všechny zájemce bez ohledu na to, zda jsou či nejsou očkováni. Ze zákona vnitřní poměry spolku včetně veškerých práv a povinností jeho členů neurčuje vláda ČR, ale spolková samospráva. Ta nebude zjišťovat zdravotní stav a ani nebude nikoho diskriminovat! Očkování proti Covid-19 je stále pouze dobrovolné, jak 18. 11. 2021 potvrdil generální sekretář Ústavního soudu: "Informace o očkování fyzické osoby proti nemoci covid-19 je považována za údaj o zdravotním stavu, neboť vypovídá o tom, že osobě byla poskytnuta určitá zdravotní služba poskytovatelem zdravotních služeb (že jí byla aplikována vakcína). Tato informace je svou povahou vysoce důvěrná a je specificky chráněna. Očkování proti onemocnění způsobenému virem covid-19 je dobrovolné. Stejně jako u jiných zdravotních úkonů je pak na každé fyzické osobě, zda zdravotní úkon podstoupí a komu o této skutečnosti sdělí informace."

Pokud nesouhlasíte s textem této pozvánky, pokud nesplňujete aktuálně platné podmínky mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, pokud máte zvýšenou teplotu či jiné příznaky nemoci COVID-19 a nebo když máte strach z nákazy koronavirem, nevstupujte ani do prostoru Celnice Království perníku!
V opačném případě přicházíte na vlastní odpovědnost s vědomím, že jste schopni splnění podmínek prokázat, a my tomuto vašemu gestu věříme jako čestnému prohlášení. Přejeme vám krásný den a pevné zdraví.

V Rábech 20. listopadu 2021

Samospráva spolku

Neoznačujte občany za lidi druhé kategorie

Michal Klíma, politolog a rektor Metropolitní univerzity Praha.

To už je vrchol zvůle

Právníci žalují stát za diskriminaci neočkovaných.

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování

"Medicínský problém je v současnosti zneužíván k prosazování politických a ekonomických cílů za současného omezování svobody a diskriminování jedné skupiny lidí."