PŘIPRAVUJEME: Tlačenice perníku v Království perníku (28.09.2021 v 10:00 hodin)

Pozvánka

Pozvánka

Cizinče, ráčejí mít zážitky, jaké si udělají.

Samospráva KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., dle čl. 19 a 27 zákona č. 2/1993 Sb., kterým byla vyhlášena Listina základních práv a svobod, srdečně zve na pokojná setkání dětí i dospělých v dříve oznámených termínech zážitkových programů a v klubovně

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU

(pro srozumitelnost přeloženo z perníkovštiny do češtiny)

Dle čl. 27 Listiny základních práv a svobod „každý má právo svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů. Odborové organizace vznikají nezávisle na státu“, který jejich činnost nemůže omezit ze zdravotních důvodů.

Toto shromáždění, pořádané právnickou osobou, je přístupné jen jejím členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům, proto nemusí být oznamováno úřadu dle § 4 odst. 1 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Protože se nekoná na veřejném místě, dle čl. 19 odst. 2 Listiny základních práv nemůže být omezeno zákonem, tedy ani pandemickým.

Dle § 1 odst. 2 zákona o právu shromažďovacím „výkon tohoto práva slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společenských záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek“. Základními otázkami k naší neformální diskusi jsou:

  1. obsah a způsob ochrany hospodářských a sociálních zájmů živnostníků a OSVČ. Listina základních práv a svobod upravuje pouze právo na stávku: „Právo na stávku je zaručeno za podmínek stanovených zákonem; toto právo nepřísluší soudcům, prokurátorům, příslušníkům ozbrojených sil a příslušníkům bezpečnostních sborů." To znamená, že živnostníci a OSVČ z něho nejsou vyloučeni! Jejich hospodářské a sociální podmínky zásadně ovlivňuje vláda, která špatně stát řídí jako firmu. Proto mohou rebelovat podobně jako stávkující zaměstnanci, kteří nechtějí ukončit pracovní poměr, ale pod ochranou odborové organizace pozastavují plnění některých svých povinností;
  2. příklady základních práv a svobod v pohádkách a v zážitkovém programu (v divadelním happeningu) Království perníku, do něhož se každý může zapojit dle svých uměleckých schopností a možností. Může třeba jako Jeníček nebo Mařenka navštívit paní Ježibabu, vyprosit si u ní perník a zjistit, jak se toto medové pečivo kdysi dělalo. Zpívání je - podobně jako v Zemi krále Miroslava – dovoleno! V tom případě, nemusí ani dodržovat vzdálenost půlkoně (2 metry) mezi osobami, ani si zakrývat dýchací cesty. Omezení, že „bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání“, bylo zrušeno dnem 17. května 2021.

Pokud nesouhlasíte s textem této pozvánky, pokud nesplňujete aktuálně platné podmínky mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, pokud máte zvýšenou teplotu či jiné příznaky nemoci COVID-19 a nebo když máte strach z nákazy koronavirem, nevstupujte ani do prostoru Celnice Království perníku!
V opačném případě přicházíte na vlastní odpovědnost s vědomím, že jste schopni splnění podmínek prokázat, a my tomuto vašemu gestu věříme jako čestnému prohlášení.
Přejeme vám krásný den a pevné zdraví.

V Rábech 8. června 2021

Samospráva spolku