Rozvojové partnerství [ Regionální rozvoj ]

Vytvoření Rozvojového partnerství v mikroregionu Hranicko

Cíl:
Vytvořit poradní a koordinační skupinu pro rozvoj mikroregionu, které by se scházelo dle potřeb projektu INNOREF a koordinovalo naplnění jeho cílů, poskytovalo by zpětnou vazbu jeho aktivitám. Bylo by tělesem, které bude sloužit pro informování o strategických rozvojových projektů mikroregionu, jejich přípravu, výběr a následné vyhodnocení. Rozvojové partnerství bude poradním orgánem Valné hromady DSO Hranicko.
Klíčovým cílem je propojení tradičně oddělených sektorů prostřednictvím zástupců institucí, které nejsou zvyklé bezprostředně projektově spolupracovat. Díky partnerství bude docházet k pravidelné výměně informací, ke konzultaci návrhů řešení problémů mikroregionu a k přípravě strategických projektů pro nastartování trvale udržitelného rozvoje Hranicka.

Návrh na složení:
V zásadě jde o co nejkomplexnější pokrytí různých oblastí činnosti místních obyvatel a zároveň i o plošné pokrytí zájmového území DSO Hranicko. Jedním z kritérií výběru může být i angažovanost navrženého v dalších - krajských, národních, mezinárodních - aktivitách.
Identifikovat můžeme následné cílové skupiny:
zástupci obcí - starostové, zastupitelé, tajemníci, úředníci
zástupci dotčených institucí - úřad práce,....
zástupci zaměstnavatelského a podnikatelského sektoru - významní podnikatelé - zemědělský sektor, zpracovatelský průmysl, tradiční produkty, malá průmyslová výroba, lesnictví, rybářství, cestovní ruch, pohostinství
zástupci školství - základní, střední
zástupci neziskového sektoru - sociální služby, volnočasové aktivity, zájmové spolky
zástupci finančního sektoru - banky

UMÍSTĚNÍ

Typ záznamu: Regionální rozvoj
AKTUALIZACE: Jitka Bucherová (DSO Mikroregion Hranicko) org. 56, 18.03.2005 v 15:30 hodin