Vážení přátelé,
z důvodů vyhlášení nouzového stavu České republiky jsme museli zrušit zážitkové programy Království perníku ®.
Domorodci netrpělivě vyhlížejí dobu, která jejich konání umožní - v rozsahu a za dodržení podmínek platných opatření proti šíření čínského moru. Sledujte informace na této stránce.

Stanovy Království perníku

Stanovy Království perníku
Klub KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., byl dne 22. 11. 2017 zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L číslo 11535 a bylo mu přiděleno IČ 06622089


Název spolku (dále „klub“):
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.

Sídlo klubu (klubovna): Oplocený areál Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52

Účel (hlavní činnost) klubu: Realizace klubového programu KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ®, ve kterém si jeho členové vyberou své zážitkové role (například žebrák, Jeníček nebo Mařenka, kantor se žáky, tovaryš, kupec, řemeslník, statkář, hrabě s družinou,...) s jejich životními dávkami dle hodnoty vstupního víza a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu, vzdělávání, sportovní i kulturní aktivity a sociální pomoc včetně činností nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem.

Členové:

 • testující (tzv. cizinci) na dobu určitou (na zkoušku členství řádného)
 • řádní (tzv. domorodci) na dobu neurčitou
 • zakládající
 • čestní (tzv. celebrity)

Podmínky vzniku členství:
 • pro „cizince“ vyjádření souhlasu s účelem spolku a zaplacení vstupního víza k úhradě spotřebních rekvizit (životních dávek) jimi zvolené zážitkové role
 • pro „domorodce“ vyjádření souhlasu se stanovami a poskytnutí osobních údajů
 • pro „zakládající“ vyjádření souhlasu na zakládající členské schůzi nebo zvolením
 • pro „celebrity“ vyjádření souhlasu s jmenováním bez hlasovacích práv a povinností

Práva a povinnosti člena:
 • podílet se aktivně podle svých možností na činnosti klubu
 • řádně a včas platit vstupní víza (členské příspěvky)
 • informovat a být informován o činnosti klubu
 • souhlasit se zpracováním svých osobních údajů
 • řídit se stanovami, usnesením členských schůzí, provozním řádem a pokyny správce

Členství zaniká:
 • uplynutím doby vstupního víza
 • vystoupením z vlastní vůle člena
 • vyloučením na základě rozhodnutí správce nebo usnesení schůze zakládajících členů
 • úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby

Statutární orgán:

Nejvyšším orgánem klubu je schůze zakládajících členů, která volí správce (statutární orgán spolku) a svolává členskou schůzi řádných členů. Správce je oprávněn odmítnout zájemce o členství a může činit vše, co není v rozporu se zákony, stanovami či usnesením schůze zakládajících členů.

Hospodaření klubu:

Klub je nevýdělečná (nezisková) právnická osoba, založená dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., sloužící svým členům v rozsahu jimi zvolené zážitkové role a s ní spojeného finančního příspěvku. Hlavním zdrojem příjmů klubu jsou proto členské příspěvky (vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu klubu. Správce klubu je oprávněn rozhodnout, které potřeby k plnění účelu klubu bude klub zajišťovat vlastními členy a které dodavatelsky třetími osobami. Členové klubu neručí za případné dluhy klubu. V případě zániku klubu se jeho majetek použije na poslední klubovou akci.

Schváleno v Rábech 5. 2. 2019

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz