Stanovy Království perníku

Registrace spolku
Klub KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., byl dne 22. 11. 2017 zapsán do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L číslo 11535 a bylo mu přiděleno IČ 06622089


Název spolku (dále „klub“):
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.

Sídlo klubu (klubovna): Oplocený areál Perníkové chaloupky č. p. 38, Ráby, PSČ 533 52

Účel (hlavní činnost) klubu: Realizace klubového programu KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU ®, ve kterém si jeho členové vyberou své zážitkové role (například žebrák, Jeníček nebo Mařenka, kantor se žáky, tovaryš, kupec, řemeslník, statkář, hrabě s družinou,...) s jejich životními dávkami dle hodnoty vstupního víza a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu, vzdělávání, sportovní i kulturní aktivity a sociální pomoc včetně činností nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem.

Členové:

 • testující (tzv. cizinci) na dobu určitou (na zkoušku členství řádného)
 • řádní (tzv. domorodci) na dobu neurčitou
 • zakládající
 • čestní (tzv. celebrity)

Podmínky vzniku členství:
 • pro „cizince“ vyjádření souhlasu s účelem spolku a zaplacení vstupního víza k úhradě spotřebních rekvizit (životních dávek) jimi zvolené zážitkové role
 • pro „domorodce“ vyjádření souhlasu se stanovami a poskytnutí osobních údajů
 • pro „zakládající“ vyjádření souhlasu na zakládající členské schůzi nebo zvolením
 • pro „celebrity“ vyjádření souhlasu s jmenováním bez hlasovacích práv a povinností

Práva a povinnosti člena:
 • podílet se aktivně podle svých možností na činnosti klubu
 • řádně a včas platit vstupní víza (členské příspěvky)
 • informovat a být informován o činnosti klubu
 • souhlasit se zpracováním svých osobních údajů
 • řídit se stanovami, usnesením členských schůzí, provozním řádem a pokyny správce

Členství zaniká:
 • uplynutím doby vstupního víza
 • vystoupením z vlastní vůle člena
 • vyloučením na základě rozhodnutí správce nebo usnesení schůze zakládajících členů
 • úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby

Statutární orgán:

Nejvyšším orgánem klubu je schůze zakládajících členů, která volí správce (statutární orgán spolku) a svolává členskou schůzi řádných členů. Správce je oprávněn odmítnout zájemce o členství a může činit vše, co není v rozporu se zákony, stanovami či usnesením schůze zakládajících členů.

Hospodaření klubu:

Klub je nevýdělečná (nezisková) právnická osoba, založená dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb., sloužící svým členům v rozsahu jimi zvolené zážitkové role a s ní spojeného finančního příspěvku. Hlavním zdrojem příjmů klubu jsou proto členské příspěvky (vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu klubu. Správce klubu je oprávněn rozhodnout, které potřeby k plnění účelu klubu bude klub zajišťovat vlastními členy a které dodavatelsky třetími osobami. Členové klubu neručí za případné dluhy klubu. V případě zániku klubu se jeho majetek použije na poslední klubovou akci.

Schváleno v Rábech 5. 2. 2019