Suverenita Království perníku

Království perníku
KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je nepodnikající samosprávnou (self-governing) organizací na soukromých pozemcích, jež se řídí Stanovami a nepodléhá kontrole státních úřadů a institucí.

Svrchovanost (suverenita) KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je odvozena od právních dokumentů Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (1966), Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966), Evropské úmluvy o lidských právech (1950) a čl.  17, 20 a 27 Listiny základních práv a svobod (ze dne 16. prosince 1992).

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., vzniklo 17. 11. 2017 samosprávným usnesením zakladatelů. Česká republika ho oficiálně uznala již 22. 11. 2017 zápisem do spolkového rejstříku, přičemž stát má velmi omezené možnosti zasahovat do záležitostí spolkové samosprávy, neboť mu to zakazuje ústavně garantovaný princip odluky subjektů spolkového práva od státu (viz např. Nález ÚS sp. zn. I. ÚS 90/06).

Právní úprava vychází ze zásady, že "stát nemá spolkům nic nařizovat a spolky si mají samy hledat cesty (způsoby), jak efektivně dosahovat stanovených cílů. Zákonná úprava je benevolentní a umožňuje efektivní působení malých místních spolků o několika členech, ale taktéž velkým spolkům s mnohatisícovou členskou základnou a členitou organizační strukturou. Pakliže zakladatelé neupraví otázky fungování spolku ve stanovách odlišně, bude se na život spolku aplikovat zákonná úprava" (DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J.; Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání, Praha Wolters Kluwer 2016, s. 112-113).

Vnitřní poměry spolku včetně veškerých práv a povinností jeho členů jsou upraveny Stanovami, které jsou nejdůležitějším jeho dokumentem a které mohou být konkretizovány v provozních řádech, směrnicích, vyhláškách, pokynech, instrukcích atp.

Svrchovanost spolkové samosprávy je důsledkem ústavního principu odluky spolků od státu, má vlastní kontrolní mechanismy (není kontrolována státními úřady) a požívá ochrany soudní moci. Není však bezbřehá: spolek sice může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Výběr členských příspěvků dle Stanov ale není dle současného práva považován za výdělečnou činnost, a proto nemůže být zdrojem zisku, a tak se nevymyká z neziskového účelu spolku.

Hlavním zdrojem příjmů KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., jsou členské příspěvky (tzv. vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (tzv. životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu klubu, v němž "si jeho členové vyberou své zážitkové role (například žebrák, Jeníček nebo Mařenka, kantor se žáky, tovaryš, kupec, řemeslník, statkář, hrabě s družinou,...) s jejich životními dávkami dle hodnoty vstupního víza a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu, vzdělávání, sportovní i kulturní aktivity a sociální pomoc včetně činností nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem."