PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům č.p. 33

Kulturní památka
č.r 3344
Měšťanský dům čp. 33
Masarykovo nám. č or. 21, č.p. 33
Kostelní č.or. 28, č.p. 33
č. parcely 100/1, 100/2 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Jednoposchoďový v jádru renesanční dům v řadové zástavbě severovýchodní fronty náměstí. Pětiosá klasicistní fasáda se slepým atikovým patrem se do náměstí otevírá dvěma oblouky podloubí. Střední pilíř je zpevněn opěrákem. Patra sepnutá vysokým pilastrovým řádem od přízemí odděluje plochá kordónová římsa. Kompozitní hlavice nesou kladí korunní profilované římsy. Okna s podokenními římsami v olištovaných šambránách s uchy jsou v prvním patře doplněna štukovou sponsovitou římsičkou, pod okny motiv mušle. Podloubí je zaklenuto valenou klenbou se styčnými a obkročnými trojúhelnými výsečemi s hřebínky. Přízemní zeď domu pod podloubím je na jižní (pravé) straně prolomena dvěma obdé1nými otvory, které jsou opatřeny renesančním profilovaným pískovcovým ostěním s přímými profilovanými nadřímsami. Původní hloubkově dvoutraktová dispozice přízemí je znepřehledněna pozdějšími zásahy. Prostory jsou zaklenuté především valeně se styčnými nebo obkročnými výsečemi, jedna místnost s neckovou klenbou s postranními a koutovými výsečemi. Vertikální komunikaci zajišťuje dvouramenné schodiště vložené r. 1977 do jižního (pravého) traktu. Polopatro je zaklenuto valeně s výsečemi. Renesanční fázi výstavby (kolem 1570) dobře dokumentují profilované pískovcové články v přízemí a část kleneb přízemí. Barokní úpravy domu proběhly alespoň ve dvou fázích, první z nich ve 2. čtvrtina 18 století, další v poslední čtvrtině 18. století. Z této doby je již klasicistní fasáda, která byla posléze novodobě upravena. Ve 2 polovině 19. století proběhla adaptace objektu, další zásahy r. 1963 a 1977-78.
Na severovýchodním konci parcely stojí jednopatrový dům, v jádru z 1. poloviny 19, století (Kostelní 28, č.p. 33). Jeho čtyřosá fasáda byla utilitárně upravena a znehodnocena ve 2. polovině 20. let (tři- a jednodílná okna, plechová vrata a dveře apod.).

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 30.08.2004 v 15:43 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz