PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 44

Kulturní památka
č.r 8-3349
Měšťanský dům čp. 44
Masarykovo nám. č. or. 28, čp. 44
Žerotínova č. or. 8, čp. 44
č. parcely 28 st., k.ú Nový Jičín - Město


Řadový jednopatrový objekt s půdním pseudopatrem. V jádru renesanční stavba z doby kolem r. 1600 má pozdně barokní tříosé průčelí. Fasáda je v přízemí prolomena dvěma půlkruhovými arkádami podloubí, patra oddělená kordónovou římsou jsou sepnuta vysokým pilastrovým řádem v rytmu 1:2:2:1. Kompozitní hlavice nesou kladí profilované korunní římsy. Okna v profilovaných šambránách s podokenními římsami jsou v prvním patře doplněna zprohýbanými nadokenními římsami. Poměrně bohatý jemný štukový dekor vyplňuje suprafenestry, parapetní zazdívky ve 2. patře a kladí (páskové motivy, palmety apod. ). Podloubí domu je klenuto valenou klenbou prostoupenou trojúhelnými výsečemi, jedno pole se styčnými lunetami. Ve dvoutraktové dispozici přízemí se uplatňují zejména valené klenby s výsečemi. Klenba druhotně předěleného mázhausu má při podloubí charakter neckové klenby s koutovými výsečemi. Její líc je opatřen hřebínky a příčnými hřebínky. První patro a část prostor přízemí jsou plochostropé. Renesanční objekt z doby kolem r. 1600 byl postaven na starších základech s gotickými sklepy. Pozdně barokní přestavbu po požáru r. 1768 dokumentuje zejména hodnotná fasáda. Pozdější stavební zásahy dílčího charakteru. V letech 1976-78 proběhla celková rekonstrukce objektu.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 10:33 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz