PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 50 - Scheitenhauerům dům

Měšťanský dům č.p. 50 - Scheitenhauerům dům
Měšťanský dům č.p. 50 - Scheitenhauerům dům
Kulturní památka
č. r. 8-3354
Měšťanský dům čp. 50
ulice 28. října č.or. 10, č.p. 50
č.parcely 34 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Řadový dvoupodlažní dům, stojící v ulici, která vedla od Horní brány k jihozápadnímu rohu náměstí, vybudovaný v roce 1583 erbovním měšťanem Petrem Scheitenhauerem z Fulneka na místě domu vladyků z Kadaně. Z původního šlechtického domu zůstala zachována pravděpodobně část pozdněgotického obvodového zdiva sklepů a přízemí. Renesanční měšťanský dům byl na konci 18. století klasicistně upraven, svou dnešní podobu získal v roce 1929, kdy bylo na místě atiky přistaveno druhé patro, nově byla vytvořena druhá arkáda podloubí a došlo k zásadním změnám v dispozici přízemí. Průčelí domu je dvouosé, ve střední části se fasáda zalamuje. V přízemí jsou dvě arkády podloubí, patro člení vysoký pilastrový řád. Okna jsou pravoúhlá, rámovaná šambránami, na levé straně je v prvním patře okno s jemně profilovaným renesančním kamenným ostěním a přímou nadokenní římsou. Vpravo u zalomení fasády je půlválcový tříosý arkýř, nesený dvojdílnými krakorci se čtvrtkruhově ukončenými čely. Mezi krakorci je vsazena erbovní deska měšťana Scheitenhauera. Arkýř byl vybudován roku 1845, krakorce však pocházejí ze staršího, snad ještě pozdněgotického arkýře. Původní dispoziční rozvrh interiéru se nedochoval. Podloubí je zaklenuto valenou klenbou s výsečemi, v pravém poli se výseče uprostřed stýkají v krátkém úseku vodorovného hřebínku. Vchody a výkladce v prostoru podloubí byly vytvořeny na konci 20. let 20. století, z téže doby pocházejí i ploché stropy v přední části domu a nově vytvořená chodba na pravé straně, která prochází celou hloubkou objektu a ústí do dvora. V chodbě je vestavěno přímé schodiště do patra. Původní klenby se dochovaly jen v místnosti vlevo vzadu, jsou zde dvě klenební pole oddělená meziklenebním pasem, jedno pole je zaklenuto neckovou klenbou s koutovými trojpaprsčitými výsečemi, v druhém je valená klenba s protilehlými trojúhelnými výsečemi s hřebínky. Ve vrcholu klenby na pasu je kamenný terč s ne zcela zřetelným znakem stavebníka a letopočtem 1583. Patra jsou plochostropá, pouze v prvním patře vlevo při průčelí je místnost s dvěma poli renesanční křížové klenby s hřebínky.
Měšťanský dům č.p. 50 - Scheitenhauerům dům
Měšťanský dům č.p. 50 - Scheitenhauerům dům

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 11:06 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz