PŘIPRAVUJEME: Probuzení Ježibaby ze zimního spánku (07.03.2020 v 10:00 hodin)

Měšťanský dům čp. 53

Kulturní památka
č.r. 8-3357
Měšťanský dům čp. 53
ulice 28. října č.or. 16, č.p. 53
č.parcely 36 st., k.ú. Nový Jičín - Město


Trojkřídlý dům stojící původně při Horní bráně městských hradeb, objekt se složitým stavebním vývojem. Jeho nejstarší částí (snad kromě sklepů) je patrně přízemí levého křídla s dochovaným pozdně gotickým portálem. Hypoteticky lze usuzovat, že toto křídlo, přiléhající k hradbám, patřilo původně k zámku. Na místě hlavního křídla stál zřejmě starší renesanční objekt z konce 16. století, klasicistně přestavěný na konci 18. století po velkých požárech města v roce 1768 a 1773. K dalším rozsáhlejším stavebním úpravám domu došlo v roce 1841 poté, co byla zbořena Horní brána, překrývající levou část průčelí. Tehdy získal objekt v zásadě svou dnešní podobu. Novodobé úpravy byly prováděny na přelomu 70. a 80. let 20. století. Dům má osmiosou fasádu, okna jsou sdružená po dvou. Průčelí s pásovou bosáží horizontálně člení kordónové a průběžné parapetní římsy, v přízemí jsou nově upravené vchody a výkladce, ve třetí a čtvrté ose zprava je klasicistní portál s půlkruhovou archivoltou. Okna rámují šambrány a přímé nadokenní římsy, v parapetních výplních jsou balustry. Vnitřní dispozice dokumentuje složitý stavební vývoj domu. Portál ústí do síně s klasicistní valenou stlačenou klenbou s pětibokými styčnými výsečemi a koutovými výsečemi ve vnitřních rozích. Zleva i zprava přiléhají k síni prostory s valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi, k levému prostoru je připojen nízký prostor se segmentovou valenou klenbou. V zadním traktu je zprava prostor zaklenutý plackami a pilířové schodiště, přístupné ze síně. Zcela vlevo je valeně klenutá neosvětlená místnost, původně přiléhající k hradbám. Většina místností prvního a druhého patra je plochostropá, pouze v prvním patře v místnosti vpravo při ulici je valená klenba a v místnosti nad síní je stejná klasicistní klenba jako v síni. Pravé dvorní křídlo je přízemní, patro, přistavěné v roce 1908, bylo odstraněno při rekonstrukci v roce 1978. V přízemí je místnost, zaklenutá valeně s párem styčných lunet s výraznými hřebínky, přístupná z prostoru pod pavlačí pravoúhlým portálem. Do patra vede schodiště s dřevěným balustrovým zábradlím. Chodba v prvním patře a schodiště jsou zaklenuty plackami, ostatní prostory jsou plochostropé.

LOKALIZACE

SOUŘADNICE WGS-84

  • Severní šířka: 49° 35´ 45.00¨
  • Východní délka: 18° 0´ 35.00¨

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: uživatel č. 268 org. 56, 02.09.2004 v 14:07 hodin

Menu

Kontakt

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s.
MUZEUM PERNÍKU
V Perníkové chaloupce č. p. 38
533 52 Ráby u Pardubic
Czech Republic

(+420) 466 612 474
(+420) 602 413 134

info@pardub.cz