Přírodní rezervace Bukové hory [ Přírodní rezervace ]

Přírodní rezervace Bukové hory

Základní údaje:
Přírodní rezervaci Bukové hory tvoří lesní porosty v podhřebenové části na svahu se severní až severovýchodní expozicí v závěru údolí potoka Vidovka (Zelené údolí). Nachází se v nadmořské výšce 425 až 460 m, asi 250 m severozápadně od chatové osady Zelené údolí ve Vizovických vrších. Katastrální území Želechovice nad Dřevnicí, parcelní číslo 1872/2, okres Zlín. Rezervace byla vyhlášena nařízením Rady města Zlína zde dne 17. 12. 2001. Celková rozloha 2,28 ha.

Motiv ochrany:
Přírodní rezervace se zřizuje za účelem ochrany dochovaného území se soustředěnými přírodními hodnotami se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast. Posláním přírodní rezervace je zachování fragmentu původních lesních porostů karpatské bučiny ve Vizovických vrších s doprovodnou flórou a faunou.

Geologie, půdní poměry:
Území je součástí flyšového pásma vnějších západních Karpat.

Botanika:
Porosty s převahou buku lesního (Fagus sylvatica) jsou součástí komplexu na jehož jižní hranici (vrcholové partie svahu) se rozprostírají pastviny a louky. V poměrně chudém bylinném patře jsou zastoupeny charakteristické druhy květnatých bučin, např. kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum), violka lesní (Viola reichenbachiana), pitulník horský (Galeobdolon montanum), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), vzácně i měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva). Z kapradin zde rostou běžné druhy jako kapraď samec (Dryopteris filix-mas) a papradka samičí (Athyrium filix-femina).Zoologie:
Na území žijí běžné druhy lesních živočichů. Podrobný zoologický průzkum nebyl dosud proveden.

Lesnictví:
Převládající dřevinou je buk lesní, v menší míře je zastoupen dub, především na horním okraji sousedícím s pastvinami. Ojediněle se vyskytuje habr obecný, javor klen, smrk ztepilý, modřín opadaný, vzácně i jedle bělokorá. Jádrové území rezervace tvoří převážně bukové porosty ve věku 130 let. Na spodním okraji pokračovala stejně stará bučina, která tvořila spolu s chráněným územím nedílný celek. Tento porost o rozloze přes 4 ha však byl na podzim 2003 vytěžen holosečným způsobem včetně ochranného pásma. Rozlehlé bukové lesy přibližně stejného stáří i charakteru se nacházejí také západním směrem.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
V lesních porostech je možno hospodařit jen podle platných lesních hospodářských plánů, při jejichž zpracování se vychází ze speciálních plánů ochrany. Zásahy v území budou soustředěny především na podporu přirozeného zmlazení porostů podle zpracovaného plánu péče.


Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in KÚ Zlín, Odbor životního prostředí a zemědělství.

LOKALIZACE

NADMOŘSKÁ VÝŠKA: 447.00 m
DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 15.03.2010 v 09:28 hodin