Přírodní rezervace Ploščiny

PR Ploščiny (14.6.2003)
PR Ploščiny (14.6.2003)
Přírodní rezervace Ploščiny

Základní údaje:
Rozsáhlý komplex horských extenzívních pastvin v Bílých Karpatech s roztroušenými ovocnými i jinými stromy, s křovinami, se souvislejšími lesními porosty i volnými plochami ve vrcholové partii hřbetu Královec - Ploštiny - Požár. Území leží na svazích kóty Ploštiny (739 m n.m.) ve značně členitém, svažitém a nerovném terénu v nadmořské výšce 670 až 739 m, asi 3,5 km východně od Valašských Klobouk v CHKO Bílé Karpaty, katastrální území Poteč. Vyhlášeno v r. 1982. Výměra 19,2900 ha, v současné době je největším maloplošným chráněným územím v okrese Zlín.

Motiv ochrany:
Horské extenzívní pastviny a lesní porosty s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin. Krajinářsky hodnotné území s překrásnými výhledy, především na Slovensko.

Geologie, půdní poměry:
Geologický podklad je tvořen dílčí jednotkou bystrickou magurského flyše. V bystrických vrstvách zlínského souvrství převažují vápnité jílovce a slínovce (střední až pozdní eocén). Půdním typem je kambizem dystrická.

Botanika:
Rozmanité podmínky naznačují bohatou a druhově pestrou květenu. Vyskytují se druhy lesní a pastvinné vegetace, vegetace lemů a křovin se zastoupením karpatských prvků. Převládají druhy horské, ale na slunných místech nalézáme i druhy teplomilné. Nechybějí ani vzácné a ohrožené rostliny.

Z mnoha druhů sušších luk a pastvin se v území nachází např. pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), černohlávek dřípatý (Prunella laciniata), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), šedivka obecná (Berteroa incana), jetel podhorní (Trifolium alpestre), jetelovec chlumní (Amoria montana), dobromysl obecná (Organum vulgare), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), chlupáček zední (Pilosella officinarum), smilka tuhá (Nardus stricta), tužebník obecný (Filipendula vulgaris), světlík tuhý (Euphrasia stricta), starček přímětník (Senecio jacobaea), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), prvosenka jarní (Primula veris). Z orchideovitých rostlin je to vstavač kukačka (Orchis morio), vstavač mužský (Orchis mascula), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia).

Křovinaté porosty tvoří převážně habr obecný (Carpinus betulus), růže šípková (Rosa canina) a hlohy (Crataegus sp.). Roztroušeně se vyskytuje borovice lesní (Pinus sylvestris), dub (Quercus sp.) a jalovec obecný (Juniperus communis).

Lesní část území tvoří jedlová bučina, která je v severní části Bílých Karpat přirozeným lesním společenstvem. Vyznačuje se bohatě vyvinutým bylinným patrem, které zde tvoří pryšec mandloňovitý (Tithymalus amygdaloides), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), čistec alpínský (Stachys alpina), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), ostřice chlupatá (Carex pilosa), ostřice prstnatá (Carex digitata), řepíček trojlistý (Aremonia agrimonoides) a další druhy. Z chráněných rostlin se vyskytuje okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia). Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), zastupující křovinné patro, je ve zlínském okrese považován za ohrožený druh.

Zoologie:
Podrobnější průzkumy byly zatím provedeny u bezobratlých, především motýlů (Lepidoptera). Vyskytují se zde druhy charkteristické pro květnaté bělokarpatské louky, např. modrásek nejmenší (Cupido minimus), bělásek hrachorový (Leptidea sinapis), soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineolas), dlouhozobka chrastavcová (Hemaris tytius) aj. Byly zde nalezeny také zajímavé druhy fytofágních brouků a nosatců, z měkkýšů stepní plž Chondrula tridens. Vhodné hnízdní podmínky zde nacházejí běžné druhy ptactva, pozorován byl např. ťuhýk obecný (Lanius collurio). Plazi jsou zastoupeni ještěrkou obecnou (Lacerta agilis) a slepýšem křehkým (Anguis fragilis).

Lesnictví:
Značnou část plochy na vrcholu zaujímají smíšené porosty s převahou břízy bělokoré (Betula pendula) a přirozeným zmlazením jedle (Abies alba). Do chráněného území byl dodatečně začleněn i lesní porost, v němž je hlavní složkou zetpilý obecný (Picea abies), jedle bělokorá a buk lesní (Fagus sylvatica) s podrostem lísky obecné (Corylus avellana). Zachovalá jedlobučina bude chráněna v nedaleké první soukromé přírodní rezervaci Ščúrnica. Tento bělokarpatský les na Královci vykoupila od soukromého vlastníka a zachránila tak před vytěžením ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Lokalalita byla využívána v minulosti jako extenzivní pastvina a částečně i jako ovocný sad. V 70. letech 20. stol. bylo od pastvy upuštěno, což mělo za následek zarůstání plochy náletovými dřevinami. V posledních letech byla část území zbavena náletu a obnovena pastva ovcí. Postupným odtěžováním lesní části území bude postupně uvolňován prostor pro zmlazení jedle.


Literatura:
Rezervační kniha, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Elsnerová M., Krist J., Trávníček D. (1996): Chráněná území okresu Zlín. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, prosinec 1996.

Gottwald A. & Bělín V. (eds.) 2001: Motýli Bílích a Bielych Karpat (The Lepidoptera of the White Carpatians Mts.). Sborník přírodovědného klubu v Uh. Hradišti, Supplementum 7, 153 pp.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz
Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) org. 56, 11.03.2010 v 13:13 hodin