Národní přírodní rezervace Tabulová - část Kočičí kámen

Základní údaje
Svahy s vystupujícími vápencovými skalkami asi 0,3 km západně silnice Mikulov-Klentnice a asi 1,5 km jižně až jihojihovýchodně Klentnice
Katastrální území: Klentnice
Rozloha: 1,23 ha
Nadmořská výška: 331-352 m
Zřízena: výnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 z 25. 6. 1951 a vyhláška MŽP ČR č. 395/92 Sb. z 11. 6. 1992 (příloha č. V)

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Enkláva křovinné vegetace na vápencovém podkladě s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin, obklopená zemědělskými pozemky.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Ze sprašového překryvu vystupují na zvlněném západně orientovaném svahu skalky tvořené jurskými vápenci. V minulosti zde byly sbírány dosti bohaté zkameněliny, především ulity a otisky mořských měkkýšů, hlavonožců a otisky mořských korálů. Půdní podklad tvoří převážně rendzina.

Rostlinstvo a květena
Na vystupujícím skalním vápencovém podkladu je maloplošně vyvinuta skalní step s kostřavou sivou a lipnicí bádenskou, na hlubší vrstvě půdy při východním okraji lokality se nacházejí plošky drnové stepi s kostřavou walliskou. Větší plochy v dolní (západní) části rezervace pokrývá luční step s válečkou prapořitou. Západní a severní lem tvoří porosty teplomilných křovin.
V letech 1992-1996 zde bylo nalezeno celkem asi 210 druhů cévnatých rostlin, ze zvláště chráněných druhů (celkem 11) hlaváček jarní, hvězdnice chlumnní, koniklec velkokvětý, kozinec vičencovitý, lomikámen trojprstý, oman oko Kristovo, sasanka lesní, tařice skalní, violka obojaká, zlatovlásek obecný a zvonek sibiřský.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
Lokalita není obhospodařována. Určité ohrožení představuje ruderalizace, zčásti vlivem využívání sousedních zemědělských pozemků. Ochranářské zásahy je třeba zaměřit na zadržení sukcese odstraňováním hlohů a růží, jakož i občasným posečením luční stepi. Žádoucí je zavedení řízené pastvy domácích zvířat, např. koz.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 05.08.2003 v 15:34 hodin