Přírodní památka Kočičí skála

Základní údaje
Výchoz vápencových skal a jeho bezprostřední okolí při východním okraji silnice Mikulov-Klentnice asi 1,9 km jižně od Klentnice
Katastrální území: Klentnice
Rozloha: 0,66 ha
Nadmořská výška: 342-362 m
Zřízena: výnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 z 25. 6. 1951 a MŠO č. 101.109/53-D/II/3 z 20. 5. 1953 a výnos MK ČSR č. j. 14.200/88-SÚOP z 29. 11. 1988 (částka 49/1988 Sb.)

Důvod vyhlášení a hlavní motiv ochrany
Skalní a stepní ekosystémy s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin.

Geologické, geomorfologické a půdní poměry
Skalní relikt ernstbrunnských vápenců izolovaný v polích. Převládají rendziny.

Rostlinstvo a květena
Ve skalních štěrbinách se uchytila chazmofytická vegetace s tařicí skalní. Na vystupujícím skalním podkladě je maloplošně vyvinuta skalní step s kosatcem nízkým a koniklecem velkokvětým. Západní svah útesu směrem k silnici kryje luční step s válečkou prapořitou, východní svah porůstají teplomilné křoviny.
Na severozápadním svahu skalky se nachází jediná existující populace pomněnky úzkolisté na Pavlovských vrších. Z celkem 216 druhů cévnatých rostlin nalezených na lokalitě v letech 1992-1996 je 11 zvláště chráněno. Kromě výše uvedených je to hlaváček jarní, hvězdnice zlatovlásek, koulenka vyšší, kozinec vičencovitý, len tenkolistý, lomikámen trojprstý a zvonek boloňský.

Hospodářské využívání, ohrožení a návrh péče o chráněné území
V minulosti byl na jihozápadní straně enklávy otevřen malý lom, v současnosti je území bez hospodářského využití, ale vzhledem ke své poloze přímo u silnice trpí vysokou návštěvností. Luční step na západním svahu zarůstá akáty z kořenových výmladků, které je nutno v několikaletých intervalech odstraňovat, stejně jako rozrůstající se křoviny. Vhodné je občasné posečení nebo řízená pastva.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.palava.cz
Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Markéta Mácová org. 56, 10.03.2003 v 13:32 hodin