KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Pracovní náplň

1. Oddělení informatiky

 • provádí rozbory a analýzy pro tvorbu technických projektů, projektování, koordinace servisu a údržby, správa banky dat,
 • spolupracuje s projektanty informačních systémů a dodavatelskými firmami v oblasti podpory programových prostředků,
 • rozvíjí technické a programové prostředky MěÚ,
 • rozvíjí a provádí údržbu údajové základny a softwaru MěÚ,
 • provádí instalaci výpočetní techniky a softwaru,
 • provádí drobné opravy výpočetní techniky,
 • zajišťuje ochranu programových prostředků a datové základny před znehodnocením,
 • řeší úkoly související s provozním zajištěním informačního systému MěÚ, průběžně sleduje nesprávné chování uživatelů a obsluhy a činí opatření k nápravě,
 • školí zaměstnance MěÚ v ovládání výpočetní techniky,
 • zajišťuje přípravu a postupnou realizaci technických prostředků na jednotlivých odborech MěÚ,
 • provádí správu a údržbu telefonní sítě, správu a údržbu telefonních ústředen a hlasové pošty MěÚ a GSM bran
 • zajišťuje budování internetu a intranetu MěÚ,
 • provádí vývoj vlastního software dle požadavků odborů,
 • provádí správu a údržbu bezdrátového datového propojení budov MěÚ,
 • zajišťuje pravidelnou aktualizaci ESU Ginis (databáze externích subjektů systému Ginis) včetně správy spisových uzlů
 • zajišťuje audio a videoslužby pro školení, zasedání RM a ZM apod.,
 • v součinnosti s dodavateli zabezpečuje rozvoj systému GIS - MAWES včetně pravidelné aktualizace jeho databází.


2. Oddělení personální:

- Oblasti práce a mzdy zajišťuje:

 • komplexní mzdovou agendu,
 • zpracovává mzdovou agendu Městské policie Šumperk,
 • zpracování a zadávání základních mzdových údajů z evidence docházky,
 • výpočet sociálního pojištění, nemocenských dávek včetně odvodu a statistiky,
 • výpočet zdravotního pojištění a výpočet daně,
 • vedení evidenčních listů pro důchodové zabezpečení,
 • provádění srážek zaměstnancům z mezd,
 • zpracování výpočtu zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu a pracovní úrazy, včetně odvodu, výpočet odškodnění pracovních úrazů,
 • pro pokladnu a účtárnu vystavuje platební poukazy,
 • statistiku PaM,
 • výpočet odměn dle uzavřených dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce včetně zajištění výplat, odvodů na sociální a zdravotní pojištění,
 • kontrolu dohod (dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti), včetně docházky,
 • plnění usnesení RM ve věcech realizace - mzdových opatření pracovníků,
 • odměny pracovníků komisí RM a výborů ZM,
 • agendu předstihového řízení k důchodům,
 • vyřizování žádostí zaměstnanců o starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody,
 • zpracovává výkaz vyúčtování daně z příjmu za organizaci,
 • zpracovává ISP za organizaci a příspěvkové organizace,
 • zpracování archivních prací na úseku práce a mezd.

- Oblast personální zajišťuje:
 • výběrová řízení na obsazení pracovních pozic na MěÚ Šumperk podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyhlašování, způsoby zveřejnění, informace uchazečům, shromažďování žádostí, evidence),
 • řešení aktuálních i připravovaných změn v rámci MěÚ s příslušnými vedoucími pracovníky,
 • uzavírání, rozvazování a změny pracovního poměru u MěÚ včetně evidence,
 • záležitosti týkající se pracovního poměru členů zastupitelstva dlouhodobě uvolněných ze svého zaměstnání pro výkon funkce,
 • záležitosti týkající se pracovního poměru funkcí jmenovaných,
 • řešení pracovně právních otázek podle zákoníku práce a dalších pracovně právních předpisů,
 • aktuální evidenci stavu zaměstnanců na jednotlivých odborech MěÚ,
 • agendu spojenou s vedením osobních spisů, jejich kontrolou a ochranou osobních údajů zaměstnanců, evidenci rejstříku trestů a agendu lustrací jmenovaných vedoucích úředníků,
 • spolupráci s Úřadem práce Šumperk dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a vedení příslušné dokumentace (hlášení volných pracovních míst, absolventi, ZPS, cizinci, atd.),
 • agendu spojenou se zajišťováním rekvalifikací - stáží absolventů ve spolupráci s Akademií J.A.K. Šumperk,
 • agendu povolování jiné výdělečné činnosti pro úředníky MěÚ v souladu se z.č. 312/2002 Sb.,
 • evidenci dohod o hmotné odpovědnosti zaměstnanců MěÚ,
 • evidenci pracovních poměrů na dobu určitou,
 • zpracování a aktualizaci vnitřních předpisů a interních směrnic týkajících se personální agendy,
 • zpracovává a podílí se na tvorbě organizačního řádu, pracovního řádu a interních předpisech
 • podílí se na tvorbě kolektivní smlouvy,
 • zpracovává agendu za personální oddělení dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, a vede o tom příslušnou evidenci,
 • zajišťuje zařazování pracovníků do příslušných tříd a vystavování platových výměrů,
 • podílí se na jednání ve věcech tvorby a použití sociálního fondu, zpracovává do rozpočtu výši odvodu do sociálního fondu, včetně provádění odvodů záloh a vyúčtování dle čerpání mzdových prostředků,
 • zabezpečuje a připravuje návrhy na stanovení rozpočtu (limitu) peněžních prostředků na platy zaměstnanců, ostatních osobních výdajů (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti), počty zaměstnanců, zpracovává rozpočet a rozbory hospodaření v působnosti personálního oddělení,
 • sleduje čerpání a vývoj mezd zaměstnanců, vedení města, uvolněných a neuvolněných zastupitelů,
 • zabezpečuje platovou inventuru zaměstnanců,
 • zpracovává výkazy pro Úřad práce Šumperk (výkaz o vývoji zaměstnanosti a její struktuře, výkaz o plnění povinného podílu občanů se ZPS),
 • metodicky usměrňuje městskou polici v oblasti personální a mzdové agendy,
 • zabezpečuje a zpracovává na základě návrhu vedoucích odborů a se souhlasem tajemníka dohody o změně sjednaných pracovních podmínek, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další pracovně právní úkony vymezené v pracovním řádu,
 • plní úkoly města v péči o zaměstnance a povinnosti města jako zaměstnavatele ve smyslu zákonů o sociálním a důchodovém pojištění, pojistném na sociálním a zdravotním pojištění, o zaměstnanosti a dalších předpisů,
 • zpracovává a připravuje návrhy dohod o zvýšení kvalifikace zaměstnanců, které předkládá tajemníkovi MěÚ, vede evidenci dohod, kontroluje průběh studia, čerpání úlev dle ZP
 • zabezpečuje při nástupu nového zaměstnance jeho začlenění do systematizace úřadu, a to přihlášení ke vstupnímu vzdělávání úředníků, ZOZ, BOZP, vstupní lékařskou prohlídku u smluvního lékaře, nahlášení nového zaměstnance na oddělení informatiky,
 • zabezpečuje personální a odborné vedení pokladen v budově na nám. Míru 1 a Jesenická 31, včetně kontrol,
 • zpracovává evidenci služebních průkazů zaměstnanců MěÚ Šumperk,
 • zpracovává evidenci dovolených, včetně plánů dovolených zaměstnanců,
 • zpracovává podklady pro vydávání stravenek zaměstnancům MěÚ Šumperk,
 • sleduje lhůty proškolení a zpracovává podklady pro tyto školení,
 • zabezpečuje při nahlášení pracovního úrazu veškeré podklady a nahlásí tuto skutečnost neprodleně bezpečnostnímu technikovi tyto skutečnosti,

- Oblast vzdělávání zajišťuje:
 • agendu spojenou s kvalifikací zaměstnanců MěÚ (odbornou profesní přípravou) včetně kontaktu se školícími agenturami,
 • vzdělávání na MěÚ podle zákona č. 312/2002 Sb. (vstupní, průběžné, zvláštní odborná způsobilost, vzdělávání vedoucích úředníků),
 • hospodaření s rozpočtem na vzdělávání zaměstnanců MěÚ, členů RM a ZM, včetně platebních příkazů,
 • zpracování koncepce vzdělávání zaměstnanců MěÚ,
 • adaptační přípravu nově nastupujících zaměstnanců MěÚ,
 • agendu spojenou s průběžným vzděláváním úředníků,
 • agendu spojenou s organizací a evidencí ověřování zvláštní odborné způsobilosti úředníků,
 • agendu spojenou s vzděláváním vedoucích úředníků a vedoucích úřadů,
 • organizaci studia na středních a vysokých školách, uzavírání dohod o studiu se zaměstnanci MěÚ, včetně evidence,
 • doškolování v odborných kurzech, rekvalifikace,
 • interní vzdělávání (jazykové kurzy, odborná školení atd.) dle potřeb organizace,
 • vedení evidence plánů vzdělávání úředníků a spolupracuje při jejich sestavení s příslušnými vedoucími úředníky včetně evidence doby vzdělávání ve správních činnostech dle zákona č. 312/2002 Sb.,
 • vedení evidence o uznání rovnocennosti vzdělání dle vyhlášky č. 511/2002 Sb., hodnocení plánu vzdělávání jednotlivých zaměstnanců a podle výsledku hodnocení provádí jeho aktualizaci,


3. Oddělení organizační:
 • zajišťuje zabezpečení chodu a činnosti sekretariátů starosty, 1. a 2. místostarosty a tajemníka,
 • připravuje z podkladů odborů plán práce zastupitelstva a rady města,
 • připravuje z podkladů odborů a vedení písemné materiály pro jednotlivá zasedání RM a ZM,
 • zajišťuje rozpracování usnesení zasedání zastupitelstva města a RM,
 • zajišťuje kontrolu usnesení rady města a zastupitelstva města,
 • zajišťuje pořizování zápisu z jednání rady a zastupitelstva města,
 • zajišťuje zpracování čistopisu usnesení rady a zastupitelstva města,
 • zajišťuje změny ve složení zastupitelstva, rady města, výborů a komisí,
 • vede evidenci interpelací,
 • vede evidenci peticí podaných na MěÚ,
 • vede evidenci zápisů komisí rad a výborů zastupitelstva města,
 • zajišťuje provoz spisového uzlu kanceláře tajemníka a vedení města,
 • vyřizuje písemnou a e-mailovou korespondenci vedení města,
 • zajišťuje porady starostů správního obvodu III., včetně zápisů,
 • zajišťuje inventarizaci veškerého majetku kanceláře tajemníka,
 • eviduje zápisy z porad vedení, vedoucích odborů a kontrolu plnění úkolů,
 • zajišťuje spolupráci při organizačním zajištění voleb,
 • zajišťuje nahlížení a poskytování právních předpisů města,
 • zajišťuje nahlížení do Sbírky zákonů.


Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění,
 • nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

LOKALIZACE

AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 14:35 hodin