Komise města Bílovce [ Komise ]

Komise města Bílovce

Komise havarijní
Komise pro výchovu a vzdělávání
Komise bytová a sociální
Komise majetková
Komise rozvoje města
Komise SPOZ (sbor pro občanské záleľitosti)
Komise likvidační
Komise inventarizační
Komise sportovní


Komise havarijní

Ing. Sylva Kováčiková - předseda
Ing. Petr Musil
Svatomil Andree
Mjr. Bc. Radim Daněk
Pavel Fabián
MUDr. Jaromír Aleš
Jan Lazecký
Ing. Antonín Illík
Ing. Richard Marek
Ing. Tomáš Fešar
Mgr. Stanislav Švančara


Komise pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Eduard Bajer - předseda
Jan Horváth
Marie Velká
Mgr. Marcela Nossková
Ta»ána Seidlerová
PaedDr. Lubomír Elbl
Věra Máchová
Mgr. Jindřiška Mlčůchová


Komise bytová a sociální

Miroslav Kratochvíl - předseda
Mgr. Ivo Melecký
Anna Kleiblová
Ivo Hořínek
Světlana Závodníková
Josef Koňařík
Lenka Skotnicová
Věra Horváthová
Olga Hořická


Komise majetková

Jan Lazecký - předseda
Marta Adamcová
Jana Beilnerová
Jiří Skoumal
Michal Adamec
Miroslav Mlýnský
Eva Kucínová


Komise rozvoje města

Petr Nastálek - předseda
Ing. Petr Burian
Jiří Mácha
Ing. Milan Bzonek
Ing. Zdeňka Dvořáková
Jaroslav Machalíček
Alexandra Vavrečková


Komise SPOZ (Sbor pro občanské záleľitosti)

MUDr. Alois Širůček - předseda
Vratislav Hrnčíř
Mgr. Renata Mikolaąová
Vlasta Tomančáková
Mgr. Mária Kavalová
Eva Burąová
Jana Šmydkeová
Mgr. Andrea Pilichová


Komise likvidační

MUDr. Zbyňek Chromek - předseda
Josef Gebauer
Květoslava Krčmářová
Ing. Jan Bárta
Jarmila KošařováKomise inventarizační

Tomáš Dener - předseda
Naďa Kubíčková
Vilém Struľ
Petr Nohel
Lenka Kudělová


Komise sportovní

Petr Huděc - předseda
Miroslav Vavrečka
Mgr. Pavel Mrva
PaedDr. Peter Šloff
Jan ©krobánek
Dana Hortová
Jan Světinský
-------------------------------------------------------------
Vybráno ze zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějąích předpisů.

ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE
§ 122


Komise(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.


(2) Komise je téľ výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).


(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláątní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.


(4) Komise se usnáąí většinou hlasů všech svých členů.

(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bilovec.cz
Typ záznamu: Komise
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 04.09.2003 v 17:32 hodin