Výbory zastupitelstva města Bílovce [ Výbor ]

Výbory zastupitelstva města Bílovce


Finanční výbor

Ing. Rudolf Říman - předseda
MUDr. Jiří Závodský
Ing. Jiří Riška
Erich Richter


Kontrolní výbor

Bohuslav Ašer - předseda
MUDr. Hana Buriánová
Ing. Martin Řeháček
Jiří Hon
Ing. Radim Nikel


--------------------------------------------------------
Vybráno ze zákona č. 128/2000 Sb., obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


ORGÁNY ZASTUPITELSTVA OBCE A RADY OBCE


Výbory

§ 117


(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.


(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.


(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona.


(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru (§ 120).§ 118


(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor zastupitelstvu obce.


(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.


(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.


§ 119

(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

(2) Finanční výbor

a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,

b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

(3) Kontrolní výbor

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,

b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,

c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.


(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.

(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Bilovec.cz
Typ záznamu: Výbor
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 04.09.2003 v 17:41 hodin