Vyhlášení výzvy k předkládání sub-projektů v rámci projektu INNOREF

INNOREF (Inovace a efektivní využívání zdrojů jako prostředek trvale udržitelného rozvoje)je projektová spolupráce mezi Regionem Friuli Venezia Giulia a Regionem Umbria (Itálie), Regionem Západního Řecka a Dobrovolným svazkem obcí mikroregionu Hranicko (CZ). Projekt je financován ze zdrojů evropského programu INTERREG III C-Východ. V rámci projektu se vyhlašuje výzva k předkládání sub-projektů s následujícími podmínkami:
INNOREF bude financovat sub-projekty s těmito cíli:
- Naplňovat cíle programu INNOREF prostřednictvím využívání inovací a posílení kapacity v oblastech stanovených ve výsledcích SWOT analýzy.
- Posílit regionální kapacitu pomocí meziregionální spolupráce na sub-projektech, zapojit aktéry rozvoje se specifickými zájmy a kompetencemi.
- Zvýšit podnikatelskou konkurenceschopnost zaměřením na klíčová odvětví, kvalitu a cílenou podporu podnikání a podporu "vzdělávací" kultury mezi aktéry rozvoje.
- Zlepšit zázemí pro rozvoj regionu a ekonomické podmínky pro regionální subjekty.
Potenciální partneři, kteří mohou podávat žádosti na sub-projekty jsou:
- Veřejné instituce ze 4 zúčastněných regionů (tj. regionální a místní veřejné orgány)
- Subjekty veřejného charakteru ze 4 zúčastněných regionů (tj. univerzity, výzkumné instituce, hospodářské komory, neziskové organizace, místní rozvojové agentury atd.).
Celkový rozpočet výzvy: 3 400 000 Euro
Doporučená velikost sub-projektu z hlediska celkových nákladů: 350 000 - 500 000 Euro
Výše dotace činí 100 % celkových uznatelných nákladů sub-projektu.
Uzávěrka pro předkládání žádostí o sub-projekty je 30. června 2005.
Sub-projektová žádost v tištěné formě (podepsaný originál, datovaný a orazítkovaný) zaslaná poštou musí být doručena k Partnerskému výboru INNOREF nejpozději 30. června 2005, 18:00 hodin (datum poštovního razítka). Žádost musí být vyplněna anglicky. Elektronická verze žádosti (část A a část B) musí být zaslána na následující e-mailovou adresu: innoref.agrifor@regione.fvg.it a musí být doručena v každém případě nejpozději do 30. června, 24.00 hodin.
Úplné znění výzvy včetně manuálu a formuláře žádosti, plus další informace naleznete na www.mikroregion-hranicko.cz nebo na www.innoref.net. Kontaktní osoba: Jan Balek a Jitka Bucherová, tel: 581 626 202, e-mail: j.bucherova@mikroregion-hranicko.cz, adresa: DSO MR Hranicko, nám. Míru 21, 753 66 Hustopeče nad Bečvou
V souvislosti s vyhlášením výzvy se bude konat dne 5. května 2005 od 9:00 do 16:00 hodin v malém sále KD Beseda v Hranicích seminář pro potenciální žadatele o sub-projekty. Dopoledne budou prezentovány podmínky pro předkládání sub-projektů, odpoledne je vymezené pro individuální konzultace. Všichni zájemci jsou zváni. Další informace o setkání budou uveřejněny na výše uvedené internetové adrese.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.