Neziskový Eshop

Neziskový Eshop

Pro úhradu zážitkových programů, spotřebních rekvizit, suvenýrů, vstupních víz (členských příspěvků) a finančních darů neziskovému KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., jehož činnost řídí spolková samospráva dle platných Stanov.

KRÁLOVSTVÍ PERNÍKU, z. s., je nevýdělečná (nezisková) právnická osoba, založená dle § 214 zákona č. 89/2012 Sb. Vzniklo 17. 11. 2017 samosprávným usnesením zakladatelů. Česká republika ho oficiálně uznala již 22. 11. 2017 zápisem do spolkového rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L číslo 11535 a přidělila mu IČ 06622089, přičemž stát má velmi omezené možnosti zasahovat do záležitostí spolkové samosprávy, neboť mu to zakazuje ústavně garantovaný princip odluky subjektů spolkového práva od státu (viz např. Nález ÚS sp. zn. I. ÚS 90/06).

Právní úprava vychází ze zásady, že "stát nemá spolkům nic nařizovat a spolky si mají samy hledat cesty (způsoby), jak efektivně dosahovat stanovených cílů. Zákonná úprava je benevolentní a umožňuje efektivní působení malých místních spolků o několika členech, ale taktéž velkým spolkům s mnohatisícovou členskou základnou a členitou organizační strukturou. Pakliže zakladatelé neupraví otázky fungování spolku ve stanovách odlišně, bude se na život spolku aplikovat zákonná úprava" (DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J.; Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání, Praha Wolters Kluwer 2016, s. 112-113).

Svrchovanost spolkové samosprávy je důsledkem ústavního principu odluky spolků od státu, má vlastní kontrolní mechanismy (není kontrolována státními úřady) a požívá ochrany soudní moci. Není však bezbřehá: spolek sice může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Výběr členských příspěvků dle Stanov ale není dle současného práva považován za výdělečnou činnost, a proto nemůže být zdrojem zisku, a tak se nevymyká z neziskového účelu spolku. Vnitřní poměry spolku včetně veškerých práv a povinností jeho členů jsou upraveny Stanovami, které jsou nejdůležitějším jeho dokumentem a které mohou být konkretizovány v provozních řádech, směrnicích, vyhláškách, pokynech, instrukcích atp.

Pravidla fungování NEshopu Království perníku®

Jeho hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky (tzv. vstupní víza), které i s případnými dalšími příjmy musejí být v plné výši použity k úhradě spotřebovaných rekvizit (tzv. životních dávek) a ostatních nákladů s realizací účelu divadelního klubu, v němž "si jeho členové vyberou své zážitkové role (například žebrák, Jeníček nebo Mařenka, kantor se žáky, tovaryš, kupec, řemeslník, statkář, hrabě s družinou,...) s jejich životními dávkami dle hodnoty vstupního víza a navzájem se obdarovávají, navazují mezilidské kontakty a poskytují si rekvizity, gastronomické zážitky, zábavu, vzdělávání, sportovní i kulturní aktivity a sociální pomoc včetně činností nezávislé odborové organizace s cílem chránit a prosazovat hospodářské a sociální zájmy tzv. seskupení řádných členů před zaměstnavateli i státem."

Proto jeho aktuální nabídka není komerčním prodejem a není určena anonymní spotřebitelské veřejnosti, ale pouze řádným členům (tzv. "domorodcům") a zájemcům o členství. Podmínkou vzniku členství je pouze vyjádření souhlasu se Stanovami a poskytnutí osobních údajů (při registraci). Členové nemusí platit jakékoliv paušální měsíční či roční členské příspěvky, ale pouze dobrovolné členské příspěvky k úhradě spotřebních rekvizit, které při komunitním zážitkovém programu ve své roli prožijí, vypijí, snědí a spotřebují. Za případné dluhy spolku jeho členové ze zákona neručí. Členství zaniká uplynutím doby vstupního víza, vystoupením z vlastní vůle člena, vyloučením na základě rozhodnutí správce nebo usnesení schůze zakládajících členů, úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby. V případě zániku klubu se jeho majetek použije na poslední klubovou akci.

Při ukončení členství se zaplacené členské příspěvky nevracejí, stornovat platbu lze na základě rozhodnutí spolkové samosprávy v případě prokázání, že byla zaplacena omylem.