PŘIPRAVUJEME: Ukládání Ježibaby k zimnímu spánku (31.12.2022 v 11:00 hodin)

#27. ÚSP Ráby

V centrálně řízené společnosti přijalo vedení Okresního národního výboru v Pardubicích dokument "Hlavní úkoly v I. pololetí 1964", mimo jiné na úseku sociálního zabezpečení, a v bodu 3 uložilo svým podřízeným "provést opatření, která vyplynula z vládního usnesení č. 620 z roku 1963 o dalším rozvoji sociální péče, zejména a) během pololetí zajistit obsazení nového Domova důchodců v Přelouči včetně přesunu Domova důchodců z Rábů; b) zajistit přeměnu dosavadního Domova důchodců v Rábech na ústav pro defektní mládež" (viz Státní okresní archív Pardubice, složka ONV Pardubice, kniha 94, č. NAD 1152).

Podle Domovní knihy pro přihlášky a odhlášky ubytovaných osob v č. p. 38 obce Ráby byli poslední senioři Domova důchodců odhlášeni 18. 3. 1964 k novému pobytu v Domově důchodců v Přelouči, takže v Lovčím zámečku z roku 1882 zůstaly jen řádové sestry, k nimž dne 22. 5. 1964 přibyli první klienti Ústavu sociální péče, přestěhovaní z ÚSP ve Slatiňanech (viz Okresní státní archiv Pardubice, složka MNV Ráby, kniha 22).

Protože Lovčí zámeček z roku 1882, před znárodněním užívaný jako Penzion Ráby pod Kunětickou horou (1939-1945), nevyhovoval potřebám tabuizovaného a uzavřeného Ústavu sociální péče ve stylu nemocničního standardu éry socialismu, vydal odbor pro výstavbu ONV odboru sociální péče ONV dne 26. 4. 1965 "Rozhodnutí o přípustnosti stavby generální opravy Ústavy soc. zabezpečení a oplocení v Rábech" (viz archív Obecního úřadu v Rábech). Stavební úpravy byly dělány zřejmě za omezeného provozu ÚSP, neboť od druhé poloviny října do počátku dubna nebyli přihlašováni noví klienti a dne 7. 4. 1966 byla odborem výstavby zaslána odboru sociálního zabezpečení ONV výzva k odstranění kolaudačních závad (viz Státní okresní archív Pardubice, složka ONV Pardubice, karton 1287).

Ústav sociální péče Ráby

Zástupci ONV Pardubice nechali budovy oplotit do uzavřeného areálu, jedinečnou symetricky koncipovanou architekturu Františka Schmoranze ml. (1845-1892) a Jana Machytky (1844-1887) necitlivě "obohatili" zbouráním části venkovního schodiště a přístavbou uhelny s terasou (na dobovém snímku je i s hromadou uhlí). Nemovitosti jsou sice od základů po hřeben střechy vyzděné z cihel a jenom obložené kamenem a dřevěnými kládami, avšak nejsou nijak izolovány od zemní vlhkosti, a tak na cihlové stěny zevnitř nalepili vrstvu asfaltu, na ni silnou vrstvu tvrdého betonu a kachličky v barvě slonové kosti. Tím jenom zemní vlhkost vyhnali do patra, kde stěny natírali omyvatelným emailem v barvě slonové kosti. Vytvořili na tu dobu obvyklý nemocniční styl éry socialismu, ale nemovitosti přestaly dýchat a jejich stav se stále zhoršoval.

Dne 27. 7. 1973 požádal odbor sociálních věcí ONV odbor vodního a lesního hospodářství ONV žádost o vynětí části pozemku z lesního fondu pro výstavbu provozní budovy v ÚSP Ráby, ve které "budou umístěny sklepy na brambory, ovoce, zeleninu, dílna údržbáře, dílna chovanců, rehabilitační tělocvična, krejčovna, prádelna, denní místnost chovanců a ubikace řádových sester, v žádném případě nebudou příčinou ke zvýšení kapacity a spotřeby vody v ústavě". Souhlasné rozhodnutí získal již o tři dny později (viz archív ONV, č. j. Les 4372/209-1-1973/So ze dne 30. 7. 1973). Tehdy se začala vznikat západní část bílé budovy naproti Lovčímu zámečku (z roku 1882), která byla jako novostavba pro katastr nemovitostí zaměřena 13. 2. 1980 a o několik let později rozšířena o přístavbu stravovacího provozu a kotelny.

ÚSP Ráby 1993

Podáním ze dne 24. 4. 1987 předložil Okresní ústav sociálních služeb Pardubice návrh na trvalé vynětí části pozemku z lesního fondu k "Přístavbě stravovacího provozu a kotelny v ÚSP pro mládež Ráby a výstavbě středotlakového plynovodu", k čemuž (po kladném stanovisku ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR ze dne 6. 5. 1987) získal souhlas dne 11. 5. 1987 (viz Okresní státní archiv Pardubice, složka ONV, karton 268). Následovala kladně vyřízená žádost o přechodné vynětí další části pozemku z lesního fondu pro potřeby stavby, završená dne 21. 6. 1988 vydáním stavebního povolení na "Podzemní podlaží: kotelny , sklady, dílna, šatna, sprcha, WC, denní místnost zaměstnanců, sklady prádla, sklady potravin, schodiště, prostory výtahu... I. NP: hala, jídelna, šatna, WC, umývárna personálu, sklad potravin, varna, umývárna nádobí, rampa... II. NP: pokoje, koupelny, WC, sprchy, chodby..." Sedlová střecha má výškově navazovat na stávající objekt, bude provedena změna elektrické přípojky, nová kotelna a propojení budov kanálem ústředního topení (viz archív Obecního úřadu v Rábech). Nová východní přístavba bílé budovy (na snímku část napravo) byla dána do užívání 10. 11. 1992, když nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí z 15. 10. 1992.

ÚSP Ráby 1993

Stavební práce byly dokončeny následujícího roku kolaudací vodovodní přípojky, dešťové a splaškové kanalizace a malé čistírny odpadních vod (26. 4. 1993).

Luděk Šorm